Boşanma davası denilen hadise ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği, hükümsüzlük halleri gibi  evliliği sona erdiren(ortadan kaldıran) sebeplerden biridir. Bir boşanma avukatı ile yürütülen boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nda evliliğin hükümsüzlüğünden hemen sonra düzenlenmiş olup, diğer sebeplerden çok daha önemli olması hasebi ile ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir.

Çekişmeli ya da anlaşmalı olacak şekilde boşanma davası türlerine yer verilmiştir. Bu türlere göre dava dilekçeleri hazırlanır ve evliliğin sonlandırılması üzerine duruşmaya geçilir. Boşanma nedenleri olarak:

 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Zina veya terk
 • Haysiyetsiz yaşam koşulları
 • Hayata kast ve akıl hastalığı gibi çeşitli nedenler boy gösterir.

Boşanma davası için tüm bu gerekçeler dilekçe içerisinde boy gösterir. Gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanmaya ilişkin Aile Mahkemesi’ne dilekçe sunulur ve duruşmaya yer verilir.

Boşanma Davası Dilekçesi 2020

Yukarıda sıraladığımız boşanma gerekçelerinin dilekçe içerisinde boy göstermesi istenir. Boşanma davası dilekçesi ile belirtilen somut neden göz önünde bulundurulur ve ispatlamaya gidilir. Örneğin varsa belge niteliğinde ki kanıtlar ve tanıkların beyanları dikkate alınır.

Boşanma davasının reddedilmemesi için ispatlama son derece önemlidir. Özellikle de davada kusurlunun belirlenmesi adına bu durum dikkate alınır. Davanın:

 • Çekişmeli olması halinde somut boşanma nedeni göz önünde bulundurulur.
 • Nedene bağlı olarak kanıtlar ele alınır ve kusurlu taraf belirlenir.
 • Anlaşmalı boşanma davasında bu durum uyuşmazlığa yol açmaz.

Adı üstünde belirli bir anlaşma içerisinde boşanmanın gerçekleşmesi söz konusudur. Herhangi bir kusura ya da gerekçeye göz atılmaz. Boşanma davası dilekçesi içerisinde yer alan beyanlar üzerine davanın kısa sürede sonlandırılması esas alınır.

Boşanma Davası Fiyatları

Boşanma davası açma maliyetleri baştan ifade edilir. Dava harcının ve giderlerin vezneye ödenmesi beklenir. Ödenmemesi halinde hakim tarafından belirli bir süreye karar verilir. Ve bu süre içerisinde hala ödeme yapılmazsa dava açılmaz.

Sadece boşanma dilekçesi sunmak davanın açılması adına yeterli değil. Beraberinde boşanma davası ücreti neyse ilgili vezneye yatırılması gereklidir. Ücrete ilişkin:

 • Davaya gelecek olan tanık sayısı göz önünde bulundurulur.
 • Bilirkişi tarafından dosyanın incelenip incelenmemesi dikkate alınır.
 • Dava için başka kurumlardan evrak istenmesi dahi fiyatları değiştirir.

Bu esaslara göre boşanma davası ücreti farklılık gösterecektir. Ve ortalama 300 ile 500 TL aralığında bir ücret talep edilir. Sadece davanın açılması adına bu ödemenin yapılması gerekir. Ekstra dava için görüşülen avukatlar da müvekkillerine fiyatlarını ifade eder. Danışmanlık ve dava takibi adına avukatlık ücretleri üzerinde duyurulur.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Önceden belirttiğimiz üzere davalar Aile Mahkemesi tarafından görülür. İsteyenler avukatsız olacak şekilde de dava açma hakkına sahiptir. Bunun için:

 • Boşanmak isteyen kişinin iki nüsha dava dilekçesi sunması gerekir.
 • Davaya konu olacak belgeleri de eklemeleri beklenir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisine de ihtiyaç duyulur.

Ancak bu belgeler dahilinde dava açılabilir. Taraflar yerleşim yerine bağlı olan aile mahkemesine boşanma davası açabilir. Aynı zamanda eşlerin son 6 ayda ikamet ettiği bölgede ki mahkeme de kabul edilir. Bu detaylar üzerine ister kendisi ister avukatı ile dava yoluna geçmesi mümkün olacaktır.

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Yoksulluk söz konusu olduğu zamanlarda boşanma davasına nafaka talebi de sunulur. Tarafların mali gücüne ve kusuruna bağlı olarak nafaka ödemeleri boy gösterir. Yoksulluk nafakası adına:

 • Adı üstünde boşanmadan sonra yoksul olacak kişi tarafından talep edilir.
 • Diğer tarafın mali olanaklarına göre nafaka istemine geçilir.
 • Nafaka yükümlüsü olan kişide kusura bakılmaz.

Maddi tazminat ve nafaka ödeme biçimi de davadan davaya farklılık gösterir. Örneğin bazılarında toptan bazılarında taksitli olarak ödemeye karar verilir. Daha çok irat sistemine göre ödeme gerçekleşir. Bu sisteme göre:

 • Nafaka alacak kişinin evlenmesi halinde ödeme kalkar.
 • Yine taraflardan birinin vefatı halinde ödeme olmaz.

Hakim tarafından karar verilen nafaka, kişinin sosyal ve ekonomik yaşantısına göre belirlenir.

Daha detaylı bilgi almak için https://okyanushukuk.com/bosanma-avukati/ sayfamızı ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Türk Medeni Kanun’un ikinci bölümünün 161. İle 184. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanununa göre boşanma ancak ve ancak hakim kararı ile mümkün olmaktadır.

Boşanma eşler henüz hayatta iken, bir eşin kanunda öngörülen sebeplerden birine dayanılarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakimin kararı ile son verilmesidir. Türk Medeni Kanunu’muz Boşanmanın sebebe dayanma görüşünü benimsemiş olup bu çerçevede şekillenmiştir.

Boşanma dava süreci Anayasa’nın 141. maddesi ‘’Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması’’ ve HMK’nın 297. maddesi ‘’Hükmün Kapsamı’’ çerçevesinde uzman boşanma avukatlarımız ile takibi sağlanmakta ve olabildiğince müvekkillerin omuzlarındaki yük hafifletilmektedir.

Boşanma davasının açılması ile birlikte, nafakamaddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı gibi boşanmanın gerektirdiği hukuki sorunların da çözülmesi gerekir.

Boşanma davası, eşler arasında yeni hukuki sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin, boşanma davasının açıldığı tarih eşler arasındaki mal rejiminin tasfiye tarihi olarak kabul edildiğinden, boşanma davasının açılmasından sonra edinilen mallar eşler arasında yapılacak mal paylaşımına dahil edilmez.

Boşanma Sebebleri Nelerdir?

Yukarıda da belirtildiği üzere Türk hukuk sisteminde, boşanma sebebe ve hakimin hükmüne dayanması görüşü kabul edilmiştir. Medeni Kanun boşanma sebeplerini 161 ile 166 ‘ıncı maddeleri arasında sınırlı bir şekilde belirtmiştir. O halde sınırlı olarak belirtilen bu sebeplere bağlı olarak boşanmak mümkün olabilecektir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma

Anlaşmalı boşanma makalemizde ayrıntıları ile açıklanacağı üzere tarafların boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşıp mutabakata vardıkları bir şekilde evlilik birliğinin sona erdirilmesidir.

Çekişmeli boşanma ise, Maddi manevi tazminat, velayet, ev eşyasının paylaşımı, hangi tarafın kusurlu olduğu, nafaka gibi konularda çekişme yaşandığı ve taraflar arasında mutabakata varılamadığı dava türüdür.

Medenin Kanunun kabul etmiş olduğu boşanma sebepleri, mahiyetleri ve kapsamları bakımından birbirinden çok farklıdır. Bunlardan bir kısmı

 • Zina (TMK m. 161),
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK m. 162),
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163),
 • Terk (TMK m. 164),
 • Akıl Hastalığı (TMK m. 165)

Gibi belli olgulara dayanır. Bunlara Özel Boşanma Sebepleri diyoruz. Boşanma sebeplerinden bazıları ise;

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması (TMK m. 166),
 • Eşlerin Anlaşması ve eylemli ayrılık(TMK m. 166)

Genel boşanma sebepleridir, çünkü belli bir olguya dayanmaz dolayısı ile bu olguların önceden belirleme imkanı yoktur. Ayrıca sınısız sayıda olgu genel boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Boşanma davası açacak olan eş, kanunda gösterilen boşanma nedenlerinden en az birine dayanmalıdır. Boşanma davasının açan eş, hangi sebebe dayandığını ve bu hususa ilişkin vakıalarını mahkemeye bildirmelidir. Hakim, taraflarca mahkemeye bildirilmiş olan vakıa ve talep sonucu ile bağlıdır. (HMK m 26/1) Hakim boşanma davalarında talepten daha fazlasına hükmedemezken, boşanma yerine ayrılığa karar verebilmektedir.

Boşanma davasında gösterilen boşanma nedenin ispatı ve hakimin gösterilen olaylara vicdanen kanaat getirmesi halinde boşanma kararı verilir. Mahkeme öncelikle tahkikatın tamamlandığını bildirir ve sözlü yargılamaya geçer akabinde boşanma kararı bildirilir.

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası açmak için yetkili olan mahkemeler aile mahkemeleridir, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde açılacak boşanma davası aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde görülür.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.

Davacı, boşanma davasını dilerse boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgahında veya son defa 6 aydan beri eşi ile birlikte oturduğu yer mahkemesinde açabileceği gibi, eğer kendisi yerleşim yerini yani ikametgahını değiştirmiş ise bu yer mahkemesinde de açabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için Türkiye’de mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Boşanma sebeplerinden en az biri ile söz konusu olan bu dava ikame edilir.

Davacı yanın hazırlayacağı boşanma dava dilekçesi ile yetkili olan aile mahkemesinde davasını ikame eder. Gerekli olan evraklar ile birlikte aile mahkemeleri tevzi bürolarından dava ikame edilmiş olur.

Boşanma Avukatına Başvurmalı mıyım?

Boşanma davası izah edilmeye çalışıldığı üzere taraflara birçok sorumluluk yüklemektedir. Boşanma davasının yargılama usulü son derece teknik bir takım ayrıntılar barındırdığından boşanma işlemleri konusunda yapacağınız usulî bir hata size ciddi hak kayıplarına mâl olabilir.

Bu sebeple boşanma davasını işinin ehli bir boşanma avukatı ile birlikte açmanızı tavsiye ederiz. Yani esasen boşanma davası açma çok zor bir hadise olmamakla birlikte önemli olan davanın sağlıklı bir şekilde takibi ve olumlu şekilde neticelendirilmesidir.

Ayrıca dava sürecinin sağlıksız takibi ve davanın kaybedilmesi ile birlikte bir takım tazminat, nafaka, dava harç ve masrafları, vekalet ücreti gibi aleyhe hüküm verilmektedir. Bu sebeple işinin uzmanı bir boşanma avukatına başvurulmalı ve hukuki destek alınmalıdır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası dava dilekçesinin tevzi bürosuna kaydının yapılaması ve harçlarının yatırılması sureti ile açılır. Akabinde yetkili olan mahkemede esas numarası alır ve tensip zaptı hazırlanıp taraflara tebliğ edilir.

Dilekçeler aşamasının sonlanması akabinde ön inceleme duruşması yapılır ön inceleme duruşmasında ; uyuşmazlık noktalarının tespiti, deliller, sulh olup olmama gibi söz konusu olan aşama tamamlanır.

boşanma davası

Bu aşamadan sonra davanın esasına, tahkikat aşamasına geçilir. Deliller tartışılır ve tahkikat aşaması tamamlanır. Boşanma davalarının süresi ile ilgili olarak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak süreyi etkileyen nedenleri saymak gerekirse bunlar:

 • Davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü, çalışkanlığı ve tecrübesi.
 • Açılmış olan boşanma davasının türü (Anlaşmalı-Çekişmeli)
 • Tarafların kendilerine düşen görevleri yerine getirmekteki başarısı (dilekçe ve delillerin zamanında ve eksiksiz olarak bildirilmesi).
 • Karşılık dava bulunup bulunmaması

Başta olmak üzere bir çok etken süreci etkilemektedir.

Anlaşmalı boşanma davası, işinin ehli bir boşanma avukatının yardımı ile bir hafta ile iki ay içesinde sonuçlandırılması mümkün olmaktadır.

Çekilmeli boşanma davası ise bu sürece etki edecek bir çok husus olmakla birlikte 9-12 ay arası bu süreci beklemek gerekmektedir. Bu süreç işinin ehli boşanma avukatı, yetkili olan mahkemenin iş yükü gibi hususlar ile değişkenlik gösterebilmektedir.

Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Dilekçe Örneği https://okyanushukuk.com/bosanma-karari-tanima-tenfiz-dilekce-ornegi/ için sayfamızı ziyaret ediniz.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma davasının şartları açılmış olan davanın türüne göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında TMK 166 da mevcut olan şartların gerçekleşmesi halinde boşanma mümkün olabilmektedir.

Oysaki Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanma kararının alınabilmesi için usulüne uygun açılmış olan boşanma davasının kanunda yer alan sebeplerden birine dayanması, bu sebebin ispatı ve hakimin vicdanen kanaat getirmesine bağlıdır.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davası açmak için gerekli evraklar dava türüne göre farklılık göstermektedir. Ancak öncelikle bir boşanma dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Akabinde söz konusu olan bu dilekçenizi dökümanlarınız ile desteklemeniz ve delillerinizi sunmanız gereklidir.

En nihayetinde nüfus cüzdan fotokopinizin dilekçeniz ekine eklenmesi gereklidir. Türk vatandaşı olmayan kişilerin ise bu belgelere ilaveten evli olduklarını belgeleyen aile cüzdanının da mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Eksik olması halinde mahkeme süre verip söz konusu belgenin mahkemeye sunulmasını ister ancak süresi içerisinde belgenin sunulmaması halinde mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verir.

Boşanma davası görüleceği üzere bir çok teknik hususu bir arada barındırmaktadır. Dava sürecinin bir boşanma avukatı yardımı ile takibi hem işlemlerin sağlıklı bir şekilde devamını hem de sürecin daha hızlı işlemesi hususunda önem taşımaktadır.

Boşanma İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Türkiye’de boşanma davaları ağırlıklı olarak çekişmeli olarak görülmektedir. Bunun sebebi ayrılmak isteyen eşler ya pek çok konuda uzlaşamıyorlar ya da boşanma sebepleri aile içi şiddet, zina gibi çekişme yaratacak konular olmaktadır.

Eşlerin genel olarak aralarında uzlaşamadıkları konular ise varsa müşterek çocuğun velayeti, mal paylaşımı, eşya paylaşımı, nafaka ve tazminat olmaktadır.

Bu gibi durumlarda hukuki anlamda sorunlar yaşamamak ve hak kaybına uğramamak için işinin ehli boşanma avukatı desteği almak önemli olmaktadır. Bir avukata başvurduktan sonra yapılması gereken, boşanma sebebine uygun bir şekilde boşanma dilekçesi hazırlamaktır.

Aynı zamanda eşleri ayrılık kararına götüren olaylar da detaylı olarak ifade edilmesi gereklidir. Varsa dilekçeye her türlü belge eklenmelidir. Delil bildirimi, sürelere uyma ve duruşma takibi gibi bir çok husus önem taşımaktadır.

Bu ve diğer süreçleri boşanma avukatı desteği ile hiçbir hak kaybı yaşanmadan üstesinden gelinmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk hukukunda kanun koyucu eşlerin iradelerine önem vererek anlaşmalı boşanma kurumunu düzenlemiş olup, Anlaşmalı boşanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” bireyler açısından yerine getirilmiş olmalıdır.

Kanunun ilgili maddesinde yer alan anlaşmalı boşanma şartlarına sahip olmayan kişiler açısından anlaşmalı boşanma davası açabilmek mümkün değildir.

Taraflar anlaşmalı boşanma davasını açarken boşanmanın bütün sonuçlarında mutabakata vardıklarını bir protokol eşliğinde imza ederler. Bu protokolde, özellikle tazminat, nafaka, müşterek çocukların velayeti, mal rejimleri, ev eşyaları gibi hususlar bilhassa yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma için tarafların hazırlayıp mutabakata varmış oldukları protokol ile aile mahkemesinde açılabilmektedir. Anlaşmalı Boşanma davasında kesin yetki kuralları geçerli olmayıp tarafların mutabakata varmış oldukları aile mahkemesinde de davayı ikame edebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında belirlenmiştir. Bunlar;

 1. a) Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,

Evlilik bir yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları olanaksızıdır. Taraflar bu durumda varsa diğer boşanma sebeplerine örneğin evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının temel türü olan şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak boşanabilirler.

b)Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi;

Uygulamada bu şarttaki ikinci seçenek kullanılmaktadır. Yani eşlerin birinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilmektedir.

c)Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi;

Tarafların her ikisi de avukatla temsil edilseler bile eşlerin anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

 1. d) Tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de düzenlemeyi uygun bulması

Boşanmanın mali sonuçlarından kasıt tazminat, nafaka, ev eşyası gibi hususlardır. Tarafların bu huşular da bir anlaşma tesis etmeleri gerekir.

Tarafların bunun yanında varsa çocukların velayeti konusunda da anlaşmaları gerekmektedir. Şüphesiz hakimin tüm bu anlaşmaları uygun bulması da gerekir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Uygulamada taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakta ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz etmektedirler.

Bu hususta haklarını ihlal etmeyecek ve hak kaybına uğratmayacak bir protokol büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple işinde uzman bir boşanma avukatı bu aşamada büyük önem arz etmektedir.

Bu şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü https://okyanushukuk.com/anlasmali-bosanma-protokolu/sayfamızı ziyaret ediniz

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlara kısaca değinmek gerekirse:

 • Dava ortak bir dilekçe ile açılmalı veya eşin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmeli,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmeli
 • Taraflar duruşmada boşanma arzularını hakime bizzat beyan etmeli

Dolayısı ile TMK 166 maddede yer alan şartların varlığı halinde anlaşmalı boşanma mümkün olabilmektedir. Hazırlanmış olan protokolde hakim değişiklikler yapabilmektedir. Yapılacak bu değişikliklerin taraflarca kabulü gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanmanın süresi yaklaşık 3 – 4 aydır. Bir boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma davasını yürütürseniz süreç çok daha hızlı bir şekilde 1 hafta ile en geç 2 ay arasında sonuçlanabilir.

Hâkim boşanma kararını verdikten sonra yaklaşık 15 – 30 gün içinde karar yazılır. Akabinde tarafların kanun yoluna başvurmaktan vazgeçmesi ile karar kesinleştirilir ve işlemler tamamlanır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma dışında kalan eşlerin boşanmanın aslını oluşturan hususlarda veya velayet, nafaka, tazminat vb. konularda ihtilaf halinde oldukları boşanma davalarıdır. Bu durumda tazminat, nafaka ve velayet gibi konularda nihai kararı hakim verecektir. Taraflar evliliğin temelinden sarsılmasında kendi kusurlarının olmadığını ispatlamaya çalışır.

boşanma avukatı

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Genel kural, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 9’a göre “Her dava açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.”

Türk Medeni Kanunu madde 168’e göre ise “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

Boşanmak isteyen taraf dilekçe ve varsa delilleriyle belirtilen yetkili aile mahkemesine giderek davayı açabilir.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davasının süresi her davanın durumuna ve nasıl yürütüldüğüne göre değişiklik gösterir. Ortalama bir süre vermek gerekirse eğer 5-7 celse ve 2 yıla kadar sürebilir. Bu nedenle davaların daha kısa sürede bitebilmesi için zorunlu olmasa da tarafların davalarını bir avukatla yürütmesi önerilir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Eşin maddi tazminat talep etmesi için kusursuz ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu olması şartı aranır. Boşanma ile mevcut ve beklenen menfaatlerin zarara uğramış olması gerekir. Maddi tazminatın istenme amacı boşanma sonrası ortaya çıkan zararın tazminidir. Eğer kişilik haklarına bir zarar gelmişse manevi tazminat da açılabilir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanmada maddi tazminat talep edilebilmesi için kanunların öngördüğü şartların yerine gelmesi gerekir. Uzman boşanma avukatı tarafından hazırlanacak olan tazminat dilekçesi ile tazminat talebinde bulunacaklarını söylerler. Dilekçede halihazırda bulunan taleplere ek olarak dava sırasında da ek talepler eklenebilir.

Boşanmada Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Tazminatı belirleyen en önemli faktör tarafların bu süreçte uğradıkları mağduriyettir. Maruz kalınan mağrudiyetin ölçüsü kazanılacak olan maddi tazminatın çerçevesini belirler.

Boşanma davasında tazminatın belirlenmesinde tarafların maddi gücü de önemli rol oynar. Bu yüzden tarafların maddi gücü belirlenir. Mağduriyet kıstası, ödeme gücü ve manevi tazminatla taraflardan birinin zenginleşmemesi boşanmada tazminat miktarının ne olacağını belirleyen faktörlerdir.

Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Boşanma davası duruşmalarını takip etmesi önemlidir. Davacı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmaz ise ve davalı duruşmada hazır ise hakim ona davayı takip edip etmediğini soracaktır.

Davalı davayı takip etmek istemez ise hakim dosyanın işlemden kaldırılmasına yani davanın düşürülmesine karar verecektir.

Böyle bir durumda, tekrar dosyanın işleme alınması için tarafların dilekçe yazıp vermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yenilenmeyen dosyaların açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu sebeple kişilerin dosyalarını çok dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Boşanma davasından vazgeçilmesi ve karşı tarafın bunu kabul etmesi halinde dava hiç açılmamış sayılır. Davadan vazgeçme, davacının davasını geri çekmesi olup, davalının kabul şartına bağlıdır.

Ayrıca davacı davasından feragat de edebilir. HMK madde 307 “Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Kabul, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur.”  ve  madde 309’da “(1) Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır. (2) Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir. (3) Kısmen feragat veya kabulde, feragat edilen veya kabul edilen kısmın, dilekçede yahut tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir. (4) Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.”  Şeklinde feragatten söz etmiştir.

Boşanma Davası Ücretleri 2020

Boşanma davası açarken verilecek olan masraf davadaki tanık sayısına, taleplere, delillere, davanın çekişmeli ya da anlaşmalı olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Fakat ortalama bir miktar söylemek gerekirse 400 TL ile 600 TL arası bir miktar olacaktır.

Boşanma Davası Avukatı Ücreti Nedir?

Boşanma davası avukat ücretleri davanın anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olmasına göre değişiklik gösterir. Çekişmeli boşanma davası ücretleri de dava içeriğinin şiddetine göre değişir. Bu nedenle mağdur olmamanız için işinin ehli boşanma avukatıyla görüşmeli, dosyanızın durumuna göre ücret belirlenmelidir.

Sık Sorulan Sorular

 • Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davası dava dilekçesinin tevzi bürosuna kaydının yapılaması ve harçlarının yatırılması sureti ile açılır. Akabinde yetkili olan mahkemede esas numarası alır ve tensip zaptı hazırlanıp taraflara tebliğ edilir.
Dilekçeler aşamasının sonlanması akabinde ön inceleme duruşması yapılır ön inceleme duruşmasında ; uyuşmazlık noktalarının tespiti, deliller, sulh olup olmama gibi söz konusu olan aşama tamamlanır.

 • Boşanmak için avukat ücreti ne kadar?

Boşanma davası avukat ücretleri davanın anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olmasına göre değişiklik gösterir. Çekişmeli boşanma davası ücretleri de dava içeriğinin şiddetine göre değişir. Bu nedenle mağdur olmamanız için işinin ehli boşanma avukatıyla görüşmeli, dosyanızın durumuna göre ücret belirlenmelidir.

 • Boşanma davası nasıl açılır?

Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için Türkiye’de mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Boşanma sebeplerinden en az biri ile söz konusu olan bu dava ikame edilir. Davacı yanın hazırlayacağı boşanma dava dilekçesi ile yetkili olan aile mahkemesinde davasını ikame eder. Gerekli olan evraklar ile birlikte aile mahkemeleri tevzi bürolarından dava ikame edilmiş olur.

 • Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi?

Tek celsede boşanma, boşanma davasının açıldıktan sonraki tek duruşmada sonuçlanmasıdır. Genellikle anlaşmalı boşanma davası tek celsede tamamlanır. Çekişmeli boşanma davaları bazı durumların bir arada oluşması ile tek celsede de bitebilir.

 • En hızlı boşanma ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanmanın süresi yaklaşık 3 -4 aydır. Bir boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma davasını yürütürseniz süreç çok daha hızlı bir şekilde 1 hafta ile en geç 2 ay arasında sonuçlanabilir.

 • Anlaşmalı boşanma davası kaç celsede biter?

Anlaşmalı boşanma davalarının amacı eşlerin arasında bozulmuş evlilik bağının kısa süre içinde sonlandırılmasıdır.

 • Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Boşanma davasını açabileceğiniz üç yer bulunmaktadır. İkametgahınızın bulunduğunuz yerdeki adliye, eşinizin ikametgahının bulunduğu yerdeki adliye ya da son 6 ay eşinizle birlikte yaşadığınız yerdeki adliyede boşanma davanızı açabilirsiniz. Davanın görüleceği mahkeme ise aile mahkemesidir.

Bir yorum yaz