Uyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu Nedir? (Tck 191)

Uyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,  kabul eden veya bulunduran  ya da uyuşturucu veya  uyarıcı madde satın alan kişi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu işlemiş olur. (TCK MD. 191/1)

Madde metninden de anlaşılacağı üzere; kullanmak için uyuşturucu maddenin satın alınması bu suçun işlenmiş kabul edilmesi için yeterlidir.

Ayrıca bakınız:

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Şartları

Kişinin kullanım ihtiyacından ve kullanabileceğinden fazla miktarda uyuşturucu madde bulundurması halinde sanığın uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanması gerekir. Sanığın üzerinde ne kadar uyuşturucu madde bulundurması hainde uyuşturucu ticareti suçunun işlenmiş kabul edileceği Yargıtay’ın bu yöndeki kararlarına bağlı olarak değerlendirilir. Ancak Adli Tıp kurumunun günlük 1- 1,5 gram ve günde 3 kez  olmak üzere hesaplanmıştır. Kişinin bu miktarın yıllık toplamı üzerinden fazla uyuşturucu bulundurması halinde uyuşturucu ticareti suçunun hükümlerine göre cezalandırılır.

Sanığın uyuşturucu maddeyi başkasına satma veya tedarik etme amacı güdüp gütmediği, buna aracılık edip etmediği değerlendirilir. Bunun yanı sıra sanığın başkasına uyuşturucu tedarik ettiğine dair delillerin veya tanıkların olması halinde uyuşturucu ticareti suçu söz konusu olur.

Uyuşturucu maddenin bulunduğu yer ve maddenin belli gramlara ayrılıp düzenli bir şekilde paketlenmiş halde bulunması durumu, uyuşturucunun sadece kullanım amacıyla bulundurulmadığı konusunda delil olarak kabul edilir.

Uyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu Cezası

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca TCK madde  191/10 da suçun cezayı arttıran nitelikli hali düzenlenmiştir. Bu kapsamda  kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,  kabul eden veya bulunduran  ya da uyuşturucu veya  uyarıcı madde satın alan kişinin; bu suçu okul, yurt, hastane ,kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunda Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu işleyen kişi için beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. (TCK 191/2)

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. (TCK 191/3)

Kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır. (TCK 191/4)

 Şüpheli erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davrandığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik Ve İhlali

Hakkında beş yıllık süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen kişi, bu kararın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kendisine tebliğ edilmesinin ardından 10 günlük kanuni süre içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu süre zarfında başvuruda bulunulmazsa şüpheli hakkında denetimli serbestlik programına uymadığına dair tutanak düzenlenir. Bu tutanak Cumhuriyet Savcısına gönderilir ve Cumhuriyet Savcısı şüpheli hakkında iddianame hazırlayarak kamu davası açar.

Şüphelinin denetimli serbestlik süresi içerisinde iki kere programı ihlal hakkı vardır. İki kere programı ihlal eden şüpheli için denetim programı kapatılır ve savcılığa gönderilir.

Şüpheli denetimli serbestlik programına uygun davrandığı takdirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilir.

Metamfetamin Cezası 2021

Son zamanlarda kullanımı hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenen ve bağımlılığı çok yüksek seviyede olan uyuşturucu maddelerden biri de metamfetamindir.

Diğer uyuşturucu türlerinde olduğu gibi metamfetamin bulundurma ve kullanma cezası diğer uyuşturucu türlerine uygulanan cezalarla aynıdır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2 Kez Uyuşturucudan Yakalanmak

Uyuşturucu madde kullanma suçunun cezasında erteleme süresi içerisinde şahsın kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, ihlal nedeni sayılır ve ekstra bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Bu durumda ayrıca soruşturma açılmaz ve denetimi boyunca ikinci kez kullanmak için uyuşturucu yakalattığı için, şüpheli hakkında denetim süresini bozma nedeniyle işlem başlatılır. Kısacası, 2 kez uyuşturucudan yakalanmak denetim ihlali sayılır ve madde kullanan kişi cezalandırılır.

Şüpheli hakkında kamu davasının açılması akabinde, uyuşturucu kullanma suçunun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi Ve Hagb

Uyuşturucu madde kullanma suçu kanunen adli para cezasına hükmedilebilecek suçlardan değildir. Uyuşturucu madde kullanımından dolayı verilecek cezanın süresi , cezanın adli para cezasına çevrilmesi için uygun değildir.

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı verilen cezanın infazının ertelenmesi mümkündür. Hapis cezasının ertelenmesi için kanunda belirtilen şartların varlığı aranır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin şartlar CMK md. 231’de düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında uyuşturucu kullanma suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilmesi mümkündür.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun” etkin pişmanlık” başlıklı 192. Maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı suçunu işleyen kişi veya kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden hangi şartların varlığı halinde yararlanabileceği düzenlenmiştir:

Etkin Pişmanlık

TCK Madde 192

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Zamanaşımı Ve Şikayet

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu nedenle 8 yıllık dava zamanaşımı süresi (TCK 66/1-e)  içinde, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçuna ilişkin her zaman soruşturma ve kovuşturma yapılması mümkündür.

Uyuşturucu Madde Kullanma Veya Bulundurma Suçunda Görevli Mahkeme

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçuna ilişkin yapılan yargılamalarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

82 Yanıtlar
 1. Ömer

  İyi günler kolay gelsin benim içicilikten 2tane dosyam vardı ben cezaevinde iken ikisinede 5 yıl erteleme geldi şimdi izindeyim cezamın bitmesine 6ay var fakat 5 yılı doldurma’ma iki ay kala 191 içicilikten işlem gördüm erteleme ihlali yani bu durumdan dolayı mahkeme olursa beni cezaevi ne tekrar gönderirmi yani ceza veririm.daha önce denetim yada tedavi hiç görmedim denetime 6ay kalmıştı lütfen bu konuyla ilgili bilginiz varsa cevap yazın çünkü hiç rahat değilim şimdiden teşekkürler ederim kolay gelsin.

  1. Merhabalar,
   CMKm.231/11: ” Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine
   getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere kasten yeni bir suç işlemeniz HAGB kararının açıklanması için yeterli olmaktadır.Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Oktay

    Merhabalar 2yıl önce bi arkadaştan met alıp içmiştim arkadaş yakalanmış ve bizim 2 yıl önceki telefon kaydımız çıkmış karakoldan çağrıldım alışveriş yaptınızmı içtinizmi diye sordular evet aldım içtim dedim. Sonra hakkımda denetimli serbeslik vermişler 15 günde bir seminerlere gidiyorum şuan denetimin bitmesine 1 ay kaldı ve ben bugün polislere yakalandım üstümde hiç bişey yoktu polis sordu içtinmi diye bende başka şehirden aldım içtim şuan üstümde bişey yok dedim beni idrar testine gönderdiler idrarım pis çıkacak bu durumda denetimim yanarmı ve şuanki bu olay ne olur kafam çok karışık bu konuda beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum saygılar

    1. Merhabalar,
     TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. CMKm.231/11: ” Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine
     getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” Söz konunuza istinaden hakkınızda yapılan yasal işlemler sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi halinde mutlaka kendinizi avukat ile temsil ettirmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 2. Fatoş

  Merhaba
  Kardeşimin denetimli serbestliği vardı 2 gün önce üzerinde 16 gram met ile yakalandı. Ama kullanmak için şehir dışına çıkmış aile bilmesın diye. satıcı olarak işlem yaptı savcı şehir dışına taşıdığı için. 16 gram içicimi sayılır yoksa satıcı mı. 1 kişinin kullanabileceğinden bıraz fazla imiş. İfadesındede kendım kullanmak için aldım ailemden uzakta içmek istedım. Demiş. Nöbetçi mah. Çıkarıldı Şuan tutuklu ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak için salınırİçiçi olarak işlem görür deniliyor.herkes bişey söylüyor. Ama biz konu ile ilgili bilgi sahibi değiliz ve endişeliyiz. Bilgi verin biraz aydınlatın lütfen. Karısı ve çocukları perişan.

  1. Fatoş Hanım Merhabalar,
   Öncelikle bahsetmiş olduğunuz somut olayla ilgili kolluk görevlilerince tutulan tutanaklar, şüpheli ifadeleri, madde üzerinde yapılan incelemeler sonucu elde edilen raporlar ve tüm dosya kapsamı birlikte incelenmeden sağlıklı bir bilgi paylaşımı yapmamız mümkün olmayacaktır. Bahsetmiş olduğunuz durum oldukça titizlikle incelenmesi ve çalışılması gereken bir konudur. Madde miktarı, maddenin yakalandığı yer ve yakalanış biçimi önem arz etmektedir. Genel hatları ile bilgi vermek gerekir ise, TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi cezalandırılmakta iken TCK’nın 188. maddesi uyuşturucu maddenin imal ve ticaretini yapan kişinin cezalandırılmasını düzenlemektedir.
   Genel bilgiler haricinde, ilgili suç tipinin Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca önem arz ettiği göz önünde bulundurmak gerekir ise şüpheli/sanık olarak bulunduğunuz dava dosyasındaki delilleri, ifade tutanaklarını ve benzeri belgeleri detaylıca inceleyerek sizlere doğru ve net bilgi aktarmak tercih sebebimizdir. Bu kapsamda sizin durumunuza istinaden evraklar üzerinde inceleme yapmamız halinde dosyanın akıbeti hakkında bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 3. Livia

  Bir ricam Olacgak benim Olgum sunada tuttuklu. Teknik takip den alinmiş evden .universite okuyor ve ilk defa öyle şeyler başında geliyor. Bir Kumpasa Düşürmüş arkadaş Kurban. Polisler kamera HTS kisa bir vidio var ve sohbetler var kesinlikle satış yok.bir maddî takas yapıyormuşlar .ayn 2 haziran Makheme var. Acaba Denetlim Serbest kalırmı.

  1. Okyanus Hukuk

   Merhabalar,
   TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi cezalandırılmakta iken TCK’nın 188. maddesi uyuşturucu maddenin imal ve ticaretini yapan kişinin cezalandırılmasını düzenlemektedir. Bahsetmiş olduğunuz dosyada sevk maddesinin hangisi olduğunu bilmeden ve dosyadaki tutanakları incelemeden sonuç ceza hakkında bilgi vermek sağlıklı olmayacaktır. Sanık kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan yargılanıyor ise TCK 191 söz konusu iken eğer sanık uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti nedeniyle yargılanıyor ise TCK 188 söz konusu olmaktadır. Konunuza istinaden yapılan yasal işlemler sonucunda açılan kamu davasında mutlaka sanığın kendisini avukat ile temsil ettirmenizi tavsiye ederiz.

   Genel bilgiler haricinde, ilgili suç tipinin Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca önem arz ettiği göz önünde bulundurmak gerekir ise şüpheli/sanık olarak bulunduğunuz dava dosyasındaki delilleri, ifade tutanaklarını ve benzeri belgeleri detaylıca inceleyerek sizlere doğru ve net bilgi aktarmak tercih sebebimizdir. Bu kapsamda sizin durumunuza istinaden evraklar üzerinde inceleme yapmamız halinde dosyanın akıbeti hakkında bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

  2. Ben denetim serb.görüyordum 3 defa uyuşturucu yakalattım sonra denetim serb kaldırılmasına bir şey daha yazıyordu ben ceza alırmıyım.

   1. Merhabalar,
    Denetimli serbestlik sürecinizde hükmedilen yükümlülüklere uygun hareket etmenize rağmen söz konusu bu kararın etkileri devam olunurken, kasten bir suç işlemeniz halinde ayrıca hakkınızda bir yargılamanın neticesinde cezanızın sabit olması halinde aleyhinize ilgili kanun maddelerine göre bir hüküm kurularak cezalandırılmanız mümkün olabilir. Ancak ceza dava dosyanız da hükmedilen karar kesinleşinceye kadar suçsuzluk karinesinden yararlanırsınız ve denetimli serbestlikten yararlanırsınız. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu talebinde bulunabilir, danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

    Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

    1. Azad

     S.a syn hocam ben 2-3 ay içinde 2 defa 1 Gr geçmeyecek şekilde met en son 3cusunde de 5 Gr esrar yakalattim ve henüz hiç birinden DHA ihtarname veya savcilktan kağıt gelmedn arka arkaya oldu çok tetirginim ne olur cvp yazarmanz

     1. Merhabalar,
      TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Söz konunuza istinaden hakkınızda yapılan yasal işlemler sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi halinde mutlaka kendinizi avukat ile temsil ettirmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

      Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 4. sefa

  merhaba 2018de yakalandım içicilikten denetim gördüm ve 5yıl kamu davasının ertelenmesıne kararı verıldı tekrardan 2021 de yakalandım 2018deki dosyayı birleştirilip aslıye ceza mahkemesi davası açılmış sonuç ne olur

  1. Okyanus Hukuk

   Sefa Bey Merhabalar,
   TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Denetim süresi içerisinde yeniden aynı suçun işlenmesi halinde TCK’nın 191. maddesi gereği sanığın tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması hâlinde, hakkında kamu davası açılır. Bu durumda hakkınızda açılan davayı takip etmeniz gerekmektedir. Açılan dava neticesinde kanunun ilgili maddesi uyarınca cezalandırılmanız söz konusu olabilecektir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 5. Batı Altaş

  Merhaba iyi günler. Ben 19 ekimde üstümde 60-65 adet lyrica dediğimiz yeşil reçeteli ilacın muadili evde üretilmiş ucuz olan sokak tarzında ilaçla ve 0.5 gram bile olmayan met ile yakalandım. İçiciyim 2-3 haftalık toplu alıyordum. Yakalandığımda memurları zora sokmadan üstümde ki her şeyi kendim verdim. 26 ekimde ise askere geldim hiç bir uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum konunun akıbeti ne olur acaba

  1. Okyanus Hukuk

   Batı Bey Merhabalar,

   TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Söz konunuza istinaden hakkınızda yapılan yasal işlemler sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi halinde mutlaka kendinizi avukat ile temsil ettirmenizi tavsiye ederiz.

   Genel bilgiler haricinde, ilgili suç tipinin Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca önem arz ettiği göz önünde bulundurmak gerekir ise şüpheli/sanık olarak bulunduğunuz dava dosyasındaki delilleri, ifade tutanaklarını ve benzeri belgeleri detaylıca inceleyerek sizlere doğru ve net bilgi aktarmak tercih sebebimizdir. Bu kapsamda sizin durumunuza istinaden evraklar üzerinde inceleme yapmamız halinde dosyanın akıbeti hakkında bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Batı Altas

    Bu sebeple hapis yatabilir miyim denetimli serbestlik ya da infaz olayları uyuşturucu bulundurma suçu için kalktı mı

 6. Ali

  Merhabalar bir buçuk yıl önce uyuşturucu madde aldığım kişi teknik takipte iken ben ondan aldım ve tanık olarak mahkemeye çıktım hakkımda denetimli serbestlik kararı uygulanmadı ancak yanımda olan arkadaşıma geçen hafta denetim kağıdı gelmiş bana bir kağıt gelmedi bu olayla alakalı, ek olarak 8 ay önce yeniden uyuşturucu madde kullanmak için aldım ve üzerimde yakalandım hakkımda kullanmak için almak suçundan denetim ve tedavi cezası verildi iki dosya üst üste biner mi ilk olayın tebligatı daha gelmemişti ama 2. Olayın kağıdı adresime geldi ve denetim cezası aldım. İlk olay ile alakali başım ağrır mı acaba , yani denetimli serbestlik ve erteleme kararı gelmeden vebana tebliğ edilmeden önce 2. Defa yakalandım 2 olay arasında bir buçuk yıl var bu iki olayın birleşimi sonucunda mi denetim ve tedavi cezası aldım yoksa sonradan bir buçuk yıl önceki dosya patlak verecek mi

  1. Okyanus Hukuk

   Ali Bey Merhabalar,
   Öncelikle tanık olarak çıkılan mahkemede sizin hakkınızda bir kovuşturma işlemi yapılmadığından sadece bilgi ve görgünüze dayanıldığından hakınızda bir ceza tayini söz konusu olmayacaktır. Haricen konu ile ilgili sizin hakkınızda yürütülen bir soruşturma yok ise hakkınzda ceza tayini de söz konusu olmayacaktır. TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sizin olayınızda ilk yakalanmanızda siciliniz olmaması ve ilk sefer olması nedeniyle denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilecektir. Denetim süresi içerisinde yeniden aynı suçun işlenmei halinde TCK’nın 191. maddesi gereği sanığın tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması hâlinde, hakkında kamu davası açılır. Bu durumda hakkınızda açılan davayı takip etmeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 7. Meryem

  Merhaba kardeşim arkadaşıyla yakalanıyor uyusturucu bulunmuş kardesimi içeri attılar asıl torbaciyi serbest bırakmışlar kardeşim içinide değil satıcıda sadece arkadaş kurbanı durusma ne zaman olur ne yapilir

  1. Okyanus Hukuk

   Meryem Hanım Merhabalar,

   Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin üretilmesi, yurtdışından alınması ya da yurtdışına satılması ve ülke içinde de satışa arz edilmesi, üçüncü kişilere verilmesi, sevk işlemlerinin yapılması yani nakledilmesi, muhafaza edilmesi, depolanması yahut direkt ticari bir amaç ile satın alınması halinde uyuşturucu suçu ticareti söz konusu olabilecektir. İşbu suç Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde düzenlenmektedir. Uyuşturucu madde ve benzeri maddelerin ticareti yapılmak suretiyle satışının yapılmış olması ile uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak birbirinden farklı suçlardır.

   Genel bilgiler haricinde, ilgili suç tipinin Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca önem arz ettiği göz önünde bulundurmak gerekir ise kardeşinizin şüpheli/sanık olarak bulunduğu dosyalardaki delilleri, ifade tutanaklarını ve benzeri belgeleri detaylıca inceleyerek sizlere doğru ve net bilgi aktarmak tercih sebebimizdir. Bu kapsamda sizin durumunuza istinaden evraklar üzerinde inceleme yapmamız halinde dosyanın akıbeti hakkında bilgi sağlayabiliriz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Ozkan

    Merhaba ben 2019 da uyusturucu bulundurmak kabul etmek kullanmaktan 1.8 ceza aldım 5 sene ertelendi 2020 de 142 madde den ceza aldım suc farklı olması alsigim HAGB neden bozuyor 191 maddede Hagb bozulması için suçun yine aynı suc olması gerekiyor diyor ama kasıtlı sic olması nedeniyle ceza alıyorum 2020 de yine uyuşturucudan yine yakalanıyorum ama mahkemesi hala devam ediyor her halükarda yine bozulacak ama farklı suc hagb yi bozaemi ve bunun sonucunda ceza alirmiyim

    1. Merhabalar,
     CMKm.231/11: ” Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine
     getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere kasten yeni bir suç işlemeniz HAGB kararının açıklanması için yeterli olmaktadır.Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

  2. Mazlum

   Merhaba bu sene içinden 3 kez icicilikte yakalandım daha önce hiç yakalanmadi … Daha hiçbirini kağıt gelmedi denetim serbestlik kağıdıda gelmedi nasil olacak ceza alirmiyim ??

   1. Okyanus Hukuk

    Mazlum Bey Merhabalar,
    TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Söz konunuza istinaden hakkınızda yapılan yasal işlemler sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi halinde mutlaka kendinizi avukat ile temsil ettirmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

    Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 8. Samet

  Merabapqr kolay gelsin 2016 ti yilanda kullanmaktan 1 yil denetimli serbeslik aldim eksiksiz gittim dosyam 2021 8 ayda kapandi ben 2021 10uncuayin 8 inde tekrar 191/1 kullanmaktan yakalandim tebligat vs gelmeden 2022 /1/9 unda tekrar 191/2 bulundurma sucundan yakalandim adli surecler ne olur 2 si berabermi gelir beni neler bekliyo acaba ceza alirsam ne kadar alirim

  1. Okyanus Hukuk

   Samet Bey Merhabalar,

   Erteleme süresi içerisinde yeniden suç işlemediğiniz için 2021 yılının onuncu ayında yakalatmış olduğunuz uyuşturucu ve uyarıcı maaddeler nedeniyle yeni bir soruşturma başlatılacaktır. Burada ihlal söz konusu değildir. Sizibn durumunuzda artık ayrı bir soruşturma dosyası açılacak ve ayrı bir suç gibi işlem görecektir. Bu kapsamda ceza tayini takdiri mahkemeye ait olup TCK 191. maddeye göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 9. Tugce

  Merhaba, esim is yerindeyken uyusturu kullanan bir arkadasi baska birine vermek uzere met birakiyor. Sonra gelip.alan kisiyi sorguladiklarinda esimin dukkani soyleyip ordan aldim diyor. Olay esnasinda 3 kisiler ama yer esimin oldugu icin onu suan cezaevine gonderdiler. Hic suc kaydi yok. Kendisi icici de degil sadece arkadas kurbani. Mahkeme tahminen ne zaman olur ve ceza alir mi ogrenebilir miyim?

  1. Okyanus Hukuk

   Tuğçe Hanım Merhabalar,

   Eşinizin dosyası özenle incelenmesi ve takip edilmesi gereken bir konumdadır. Bu noktada dosya içerisinde yer alan tutanakların incelenmesi ve lehe durumların tespit edilmesi oldukça elzemdir. Bu aşamada ilk olarak eşinizin tutuksuz yargılanmasının talep edilmesi gerekmektedir. Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildikten sonra makul süre içerisinde duruşma günü tayin edilmektedir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız adına Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu oluşturabilir, fizikken ofisimizde hukuki destek alabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz

 10. Ümit

  Merhaba İyi Çalışmalar daha önceden herhangi bir suç vs. İşlemedim ve sicilim temiz 1 hafta önce üstümde 19 tane gerica ile yakalandım tutanak tutuldu ifadem alındı ve karakoldan serbest bıraktılar ilerleyen adımlar nedir nasıl ilerliyor bilgi verebilirmisiniz

  1. Okyanus Hukuk

   Ümit Bey Merhabalar,

   TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Soruşturma aşaması tamamalandıktan sonra tutulan tutanaklar ve alınan ifadeler kapsamında tarafınıza isnat edilen suçun oluştuğu kanaatine varılırsa hakkınızda iddianame düzenlenerek kamu davası açılacaktır. Sizin olayınızda sicilinizin olmaması, ilk sefer olması ve kullanıcı olmanız nedeniyle yargılama yapılırsa, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz

   1. Emre

    Merhabalar
    Üzerimde eroin yakalandı 0.20gr 1 yıl denetim ve hagb kararı verildi. Denetim süreçi icerisindeyken bir daha yakalattım, 0.60gr. Hagb kararı bozuldu hakkımda kamu davası acıldı, duruşma tarihi verildi
    Fakat son yakalattığımda polis memurlarına cok yardımcı oldum, ifademde kimden aldığımı tüm detayları ile anlattım ve benim sayemde kişi cezalandırıldı. Burda bahsedilen etkin pişmanlık yasasını kullanabilir miyim? Bu durum duruşmada işime yarar mı? Cezam tahmince ne olur?

    1. Okyanus Hukuk

     Emre Bey Merhabalar,

     Öncelikle bizi tercih ettiğini için teşekkür ederiz. Şöyle ki, bahse konunuza istinaden genel bir bilgi vermek gerekir ise ‘ Etkin Pişmanlık Hükümlerinden’ yararlanarak ceza oranınızda indirim yapılması mümkün olabilir. Kullanmak için uyuşturucu madde satın almanız, satmanız yahut uyuşturucu madde bulundurmanız halinde Türk Ceza Kanunu kapsamı gereğince etkin pişmanlık hükümlerinden kural olarak faydalanabilirsiniz.

     Etkin pişmanlık hükmü uygulanırken belirlenen oran ise suç konusuna istinaden değişmekle birlikte soruşturma öncesi, soruşturma aşamasında ve kovuşturma evresi olmak üzere cezanızda indirim yapılacak oranda değişiklik olabilecektir. Mevcut dava dosyanızı incelerek detaylandırabilmemiz halinde sizlere daha doğru bir bilgi verebileceğimizi önemle paylaşmak isteriz. Herhangi bir hak kaybına uğramamanız adına Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 11. Kt

  Efendm hayırlı günler 1 sene önce uyustrududan yanmda arkdsm yakalandı bendede cıktı idrarlarda bir mahkeme bir karar olmadı daha önce hic böyle birsey olmamıştı dün 2. Kez gittim çok pişmanım tövbe edecem cok icen biri degildim ayakta tedavi olacam birsey olurmu bir karar verilirmi düsünmekten alamıyorum kendimi bir fikriniz varmı bu konuda hayırlı günler

  1. Okyanus Hukuk

   Merhabalar,

   Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle ki, dosyanızın akıbeti hakkında açık ve net bilgi sahibi olamadığımız için gerçeğe yakın bir bilgi sizler ile paylaşamamaktayız. Her dava dosyası konusu itibariyle nihai sonuç ile sonlanmaktadır. Dolayısıyla yargılamanız Ceza Muhakemesi Kanunları, Ceza Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında görülmekle birlikte sonuçlanacaktır. Ancak bahse konu durumunuz değerlendirilerek samimi ikrar ve etkin pişmanlığınıza ilişkin beyanlarınız da ilgili Mahkeme tarafından dikkate alınarak hakkınızda hüküm kurulacağı kanaatindeyiz. Herhangi bir hak kaybına uğramamanız adına Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu oluşturabilir ve fiziken ofisimizde danışmanlık alabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

  2. Serkan

   Merhaba iyi günler ben 6 sene önce içicilikden 1 sene denetim yemişdim dosyanın 5 sene sonra kapanacagını söylediler o dosyam kapandı 2 gün önce 1gr sigara bulundurmakdan aldılar hastaneye götürüp darp raporu aldırdılar sonrasında polisler kendileri tutanak yazıp beni bıraktılar bu süreç nasıl işler

   1. Merhabalar,
    TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Söz konunuza istinaden hakkınızda yapılan yasal işlemler sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi halinde mutlaka kendinizi avukat ile temsil ettirmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

    Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 12. Özgül

  Benim eşim Esrar ekmişti evde yakaladılar temizlenmemiş hali 6\5 buçuk kilo geldi temiz hali 2 kilo üçyüz gr geldi birde hassas terazi vardı geçmişi temiz ama şimdi ceza evinde acaba kaç sene yerirler

  1. Okyanus Hukuk

   Özgül Hanım Merhabalar,

   2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kenevir ekmenin eşinizin kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etme amacıyla mı yoksa başkasına verme yada satma amacıyla mı olduğunun belirlenmesi somut olay bakımından önemlidir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Ozkan

    Merhaba ben 2019 da uyusturucu bulundurmak kabul etmek kullanmaktan 1.8 ceza aldım 5 sene ertelendi 2020 de 142 madde den ceza aldım suc farklı olması alsigim HAGB neden bozuyor 191 maddede Hagb bozulması için suçun yine aynı suc olması gerekiyor diyor ama kasıtlı sic olması nedeniyle ceza alıyorum 2020 de yine uyuşturucudan yine yakalanıyorum ama mahkemesi hala devam ediyor her halükarda yine bozulacak ama farklı suc hagb yi bozaemi ve bunun sonucunda ceza alirm
    iyim

    1. Merhabalar,
     CMKm.231/11: ” Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine
     getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere kasten yeni bir suç işlemeniz HAGB kararının açıklanması için yeterli olmaktadır.Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

  2. Fehmi

   Merhabalar öncelikle her yoruma ayrı ayrı ilginiz için teşekkür ederim.2020 nisan ayında kimlik kontrolü sırasında memurların üzerinde bir şey var mı demesine istinaden kullanmak için torbacıdan aldığım folyo içine konulmuş az miktar kubar maddesini cüzdanımdan çıkartıp verdim.Bunun üzerine karakola götürüldüm ifadem alındı.İfadem de kullanmak üzere aldığımı ancak polis memurlarının kimlik kontrolü sırasında söz konusu maddeyi kendilerine teslim ettiğimi,bağımlı olmadığımı ve pişman olduğumu beyan ettim.Ancak ifade sonrası idrar tahlili için hastaneye götürüldüm aynı gün içinde kullandığım amfetamin maddesi idrar tahlillerinde çıktı. Daha sonra serbest bırakıldı ve bugüne kadar e devlet üzerinden hep takip ettim hakkımda herhangi bir dava yoktu.Bugün e devleti kontrol ettiğimde 16.01.2022 tarihinde asliye ceza mahkemesinde hakkımda açılmış bir dava gözüküyor. Duruşma tarihi 28.04.2022 olarak gözüküyor. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım sicilim de tertemiz rica edersem ne tür bir durumla karşılaşabileceğimi açıklar mısınız? Cevap için şimdiden teşekkür ederim.

   1. Okyanus Hukuk

    Fehmi Bey Merhabalar,
    Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Soruşturma aşaması tamamalandıktan sonra tutulan tutanaklar ve alınan ifadeler kapsamında tarafınıza isnat edilen suçun oluştuğu kanaatine varılırsa hakkınızda Savcılık makamınca iddianame düzenlenerek kamu davası açılacaktır. Savcılık aşamasında olan dosyalar e devlet üzerinden görüntülenememektedir. Sizin olayınızda sicilinizin olmaması, ilk sefer olması ve kullanıcı olmanız nedeniyle yargılama neticesinde, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

    Saygılarımızla, iyi günler dileriz

 13. Adem kaplan

  Merhabalar
  Esrar maddesi kullanımdan dolayı 1 yıl denetim serbestlik aldım bu süre zarfında herşeyi yaptım ve denetim serbestliğim bir sıkıntı olmadan bitti ve dosyam kapandı 2 ila 3 ay sonra tekrar aynı maddeden yakalandım acaba ne gibi bir ceza alırım şimdiden teşekkürler

  1. Okyanus Hukuk

   Adem Bey Merhabalar,
   Erteleme süresi zarfında size yüklenen yükümlülüklere aykırı davranmadığınız ve yasakları ihlal etmediğiniz için ilk dosyanız hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Bu karar verildikten, dosyanız kapandıktan sonra yeniden aynı suçu işlemeniz halinde ayrı bir soruşturma yürütülür ve dava açılır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Dosyanızın ve soruşturmanın durumuna göre hakkınızda cezaya hükmolunabileceği gibi denetimli serbestlik hükümlerinden de yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 14. Mehmet

  Arkadaşımın amcasının üzerinde 0.90 gr dan 5 paket olmak üzere 6 gr’a yakın kokoin bulundu. Sicili tertemiz arabada arama esnasında yakalanmış ve hiç itiraz etmeden vermiş direk. İçici olduğunu beyan etmiş. Adliyede adli kontrol ile serbest bırakılmış. Haftada 3 defa imza verecekmiş karakola. Sicili de gerçekten temiz hiç bir suç vb. Davası yok. Ceza alır mı ?

  1. Okyanus Hukuk

   Mehmet Bey Merhabalar,
   TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sizin olayınızda şahsın sicilinin olmaması ve ilk sefer olması nedeniyle denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Furkan

    Merhaba 2018 yılında esrar yakalattım 0.5 gr. 1 sene denetimli serbestlik gördüm ve hiç ihlal etmedim. 2021 yılında üzerimde 5 gr uyuşturucu madde yakalattım ve şu an yurtdışındayım. Hakkımda asliye ceza mahkemesi tarafından ceza dosyası açılmış. Lütfen yardımcı olun hapis cezası alır mıyım?

    1. Okyanus Hukuk

     Furkan Bey Merhabalar,

     TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Denetim süresi içerisinde yeniden aynı suçun işlenmesi halinde TCK’nın 191. maddesi gereği sanığın tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması hâlinde, hakkında kamu davası açılır. Sizin olayınızda denetim süreniz ihlal edilmeden tamamlanmış olduğundan ikinci kere yakalatmış olduğunuz uyuşturucu ve uyarıcı madde ihlal niteliğinde olmadan ayrı bir soruşturma yapılarak kamu davası açılacaktır. Bu durumda hakkınızda açılan davayı takip etmeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 15. Ali

  Merhaba 2021 ocak ayında aracımda az miktarda uyarıcı madde met ile yakalandım bulundurma kullanma olarak geçti ve amatem denetimli serbestlik aldım 3 idrar hakkımdan sonuncu pis geldi 6 haftalık programa yerleştirildim.
  Bu süre içinde sürekli izin almak zorunda kaldığım için işten çıkarıldım tekrar yeni bir işe giremiyorum izin almak sorun olduğu için geçici işde çalışmak zorundayım şu an oradanda izin alamıyorum ve denetim günlerimde amateme gidemiyorum. Eşim ve çocuğumla kirada oturuyorum ödemelerim var çok sıkıntı yaşıyorum psikolojim alt üst oldu ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

  1. Okyanus Hukuk

   Ali Bey Merhabalar,
   Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Bu süre zarfında size yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmeniz hâlinde, hakkınızda kamu davası açılır. Bu nedenle denetim yükümlülüklerini yerine getirmeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Emre clk

    Merhaba
    Hakkımda uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan denetimli şerbetlik cezası aldım lakin ben yurt dışında çalışıyorum şuan denetimliye gidemiyorum bu konunun sonucu ne olur bana bilgi verirseniz memlun olurum iyi günler

    1. Okyanus Hukuk

     Emre Bey Merhabalar,

     Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle ki, denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hakkınızda belirlenen programa uyma zorunluluğunuz mevcuttur. Denetimli serbestlik müdürlüğünün belirlemiş olduğu programa düzenli olarak uyum sağlamamanız halinde denetimli serbestlik yasasını ihlal edilmiş sayılırsınız. Örneğin üst üstte iki defa ısrar ile belirlenen gün ve saatte imza yerine imzaya gitmezseniz denetimli serbestlik programını ihlal etmiş sayılacaksınız. Böyle bir durumda denetimli serbestlik kararı geri alınabilir ve tekrardan cezaevine alınmanız mevzu bahis olabilir. Bu sebepten dolayı denetimli serbestlik programınıza riayet etmenizi önemle öneririz. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

  2. Ali

   Şu an 6 haftalık programa eksik gittim ve pis verdim beni hangi adım bekliyor önümde hocam ceza alırmıyım kamu davası açılırmı ? Teşekkürler.

   1. Mert

    Ben ilk 2019 da içiçilikten denetim aldım. 2019 da bi daha yakalandım bu sefer kamu davası açıldı ve mahkemem var. Mahkemeden ceza almama ihtimali var mıdır?

    1. Merhabalar,
     TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Denetim süresi içerisinde yeniden aynı suçun işlenmesi halinde TCK’nın 191. maddesi gereği sanığın tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması hâlinde, hakkında kamu davası açılır. Bu durumda hakkınızda açılan davayı takip etmeniz gerekmektedir. Açılan dava neticesinde kanunun ilgili maddesi uyarınca cezalandırılmanız söz konusu olabilecektir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

 16. Ali

  Merhaba 2021 ocak ayında aracımda az miktarda uyarıcı madde met ile yakalandım bulundurma kullanma cezası olarak geçti ilk suçumdu ve amatem denetimli serbestlik aldım 3 idrar hakkımdan sonuncu pis geldi 6 haftalık programa yerleştirildim.
  Bu süre içinde sürekli izin almak zorunda kaldığım için işten çıkarıldım tekrar yeni bir işe giremiyorum izin almak sorun olduğu için geçici işde çalışmak zorundayım şu an oradanda izin alamıyorum ve denetim günlerimde amateme gidemiyorum. Eşim ve çocuğumla kirada oturuyorum ödemelerim var çok sıkıntı yaşıyorum psikolojim alt üst oldu ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

 17. Kadir

  Merhabalar ben 5 ay önce 9 adet gerica yakalattım daha önceden hiç bir suçum yoktur karakola dahi girmemişimdir bir ceza alırmıyım şimdiden teşekkür ederim.

  1. Okyanus Hukuk

   Kadir Bey Merhabalar,
   TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sizin olayınızda ilk yakalanmanızda siciliniz olmaması ve ilk sefer olması nedeniyle denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilecektir. Denetim süresi içerisinde yeniden aynı suçun işlenmei halinde TCK’nın 191. maddesi gereği sanığın tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması hâlinde, hakkında kamu davası açılır. Bu durumda hakkınızda açılan davayı takip etmeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Kayhan

    Merhaba daha öncesinden uyuşturucu kullanimim oldu ben bunlardan denetim aldim.ve bitti o süreden sonra birdaha hiç bulaşmadim 3 arkadaş yolda giderken birden polis önünüze kırıp aradi ve iki arkadaşta 36 Gr bonzai çıktı ve bende birşey yoktu zaten kullanmıyorum da üstlerinde olan seydende benim haberim yoktu zaten ifademede polisler böyle yazdı birşey yok sonuçta onlarda çıktı onlarda iciciyiz dedi kabul etdi zaten bundan ben herhangi bir ceza alirmiyim

    1. Merhabalar,
     Herhangi bir ceza soruşturması ve tahkikatı sonucunda hakkınızda cezaya hükmolunması için suç işlediğinizin sabit olması, hiçbir şüpheye yer bırakmadan suçun sizin tarafınızdan işlendiğinin kanıtlanmış olması gerekmektedir. Yani yargılama neticesinde suçun siz tarafından işlendiğine dair bir kesinliğe ulaşılamaz ise hakkınızda mahkumiyete ve cezai yaptırıma karar verilemeyecektir. Bahsetmiş olduğunuz dosyanın titizlikle takip edilmesi ve lehinize durumların ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 18. Hacer

  Eşim uyuşturucu bağımlısı met ve benzeri uyusuturucular içiyor gözü dönüyor geceleri uyuyamıyoruz birgun birini öldürecek diye düşünüyorum acaba savcıya çıkıp durumu anlatsam cezaevine göndermezler mi zaten iki kere denetimli serbestlik almis şuan dosyası hala devam ediyor ama içmeye de devam ediyor ne yapabilirim cezaevine girmesi icin

  1. Okyanus Hukuk

   Hacer Hanım Merhabalar,
   Eşinizin uyuşturucu kullanma suçu kapsamında dosyaları mevcut ise ve denetim süresi içerisinde tekrar bu suçu işlediyse durumun savcılığa intikal etmesi halinde eşiniz hakkında kamu davası açılacaktır ve suç kapsamında ceza tayini söz konusu olacaktır.TCK 191. maddeye göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

  1. Okyanus Hukuk

   Orhan Bey Merhabalar,

   Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle ki, mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanan hükümlüler 5275 sayılı Kanun Geçici 6. madde kapsamında getirilen cezanın 1/2 infazına ilişkin infaz rejiminden yararlanamazlar. Sizin durumunuzda ise tekerrür halinde infaz oranı 2/3 olarak hesaplanacaktır. Fakat suçta tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler de ise aynı yasa kapsamında yer alan 3 yıllık denetimli serbestlik tedbiri uygulamasından yararlanabilecektir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 19. Halil

  2019 da yakalandım denetim aldım 2020 de yeniden yakalandım kamu davası açmadan 2021 de bir kez daha yakalandım mahkeme ye çıkacağım alacağım ceza ne olur icicilikten

  1. Okyanus Hukuk

   Halil Bey Merhabalar,
   Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre erteleme sürüresi içerisinde ikinci kez uyuşturucu madde kullanmanız ve yakalanmanız halinde bu kullanım ilk suçun ihlali olduğundan her her iki dosya birleştirilerek kamu davası açılacaktır. Kişinin erteleme süresi içerisinde uyuşturucu madde kullanması yeni bir suç değildir, erteleme kararının ihlali sayılmaktadır. Fakat üçüncü kez aynı suç işlenirse burada artık ayrı bir soruşturma dosyası açılacak ve ayrı bir suç gibi işlem görecektir. Bu kapsamda ceza tayini takdiri mahkemeye ait olup TCK 191. maddeye göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 20. Kadir

  Merhabalar
  2019 yılında 1 kez ve 2021de 2 kez uyuşturucu madde kullanmaktan yakalandım. 2019 yılının konusu geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde geldi. Amatem ve sonrasında denetimli serbestlik programı düzenlendi ilk kez olduğu için. Düzenli olarak hastaneye gittim idrarlar temiz çıktı ve normal program başladı ancak geçen hafta program için gittiğimde görevli memur arkadaş dosyamın kapatılıp cumhuriyet savcısına gönderildiğini söyledi 2. yakalanmadan dolayı bu işlem olmuş. Adliyeye gidip gerekli yer ile görüştüm mahkeme kağıdı geldiğinde duruşmaya gelirsiniz denildi. Ve henüz 3. yakalanma konusu ortada yok. Benim sorum bu durumdan ceza alır mıyım? 3. Yakalanmada geldiğinde konuyu nasıl etkiler? Konu hakkında ne yapmalıyım?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Okyanus Hukuk

   Kadir Bey Merhabalar,
   TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sizin olayınızda ilk yakalanmanızda siciliniz olmaması ve ilk sefer olması nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Denetim süresi içerisinde yeniden aynı suçun işlenmei halinde TCK’nın 191. maddesi gereği sanığın tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması hâlinde, hakkında kamu davası açılır. Bu durumda hakkınızda açılan davayı takip etmeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 21. St

  Cevabınız için çok teşekkür ederim ama benim denetim selbestlik ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum şimdiden teşekkürler..

  1. Taha Yusuf Erdoğan

   Abi 1 kez.uyusturucudan yakalandım denetim verdiler bide 5 yıl hagb verdiler o 5 yıl içinde tekrar kullandım bu ayın 22.de.mahkemem var vallahi uyuyamıyorum beni ferahlar abi

   1. Okyanus Hukuk

    Taha Bey Merhabalar,
    Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre erteleme süresi içerisinde ikinci kez uyuşturucu madde kullanmanız ve yakalanmanız halinde bu kullanım ilk suçun ihlali olduğundan her her iki dosya birleştirilerek kamu davası açılacaktır. Kişinin erteleme süresi içerisinde uyuşturucu madde kullanması yeni bir suç değildir, erteleme kararının ihlali sayılmaktadır. Bu kapsamda ceza tayini takdiri mahkemeye ait olup TCK 191. maddeye göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

    Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

    1. Şafak

     Merhabalar, ben 3’4 sene önce üzerimde ufak bi miktar uyuşturucu yakalattım bundan dolayı ben denetim serbestlik yedim yalnız denetim serbestlik başlamadan askere gittim geldim uzun lafın kısası denetimin bitmesine 1 buçuk ay kala gene ufak bir miktar uyuşturucu yakalattım durumum ne olur 28.10.2021 tarihinde mahkemem olucak korkuyorum gitmeye içimi bi ferahlatırsanız çok memnun kalırım.

     1. Okyanus Hukuk

      Şafak Bey Merhabalar,
      Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre erteleme süresi içerisinde ikinci kez uyuşturucu madde kullanmanız ve yakalanmanız halinde bu kullanım ilk suçun ihlali olduğundan her her iki dosya birleştirilerek kamu davası açılacaktır. Kişinin erteleme süresi içerisinde uyuşturucu madde kullanması yeni bir suç değildir, erteleme kararının ihlali sayılmaktadır. Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasından sonra, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez. Bu kapsamda ceza tayini takdiri mahkemeye ait olup TCK 191. maddeye göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

      Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   2. Abdullah

    3 ayri uyuşturucu kullanmaktan dosyam vardi birleştirildi 2yil 6 ay ceza aldim daha sonrada kavga ettim 3 ay 10 gun ceza aldim bunun yatari nedir hepsi toplanip mi hesap yapiliyor 3 yil deneyimli serbestlikten faydalanabilirmiyim lutfen cvp yazin tesekkur ederim

    1. Okyanus Hukuk

     Abdullah Bey Merhabalar,

     Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanunda belirtilen suçlar kapsamında örneğin, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçunun 30.03.2020 tarihinden önce işlenmesi halinde 5275 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesiyle getirilen 1/2 infaz oranı ve 3 yıl denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanabilmeniz mümkündür. Yeni infaz düzenlemesiyle 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanacaktır. Ancak 30.03.2020 tarihi sonrası işlenen suçlar için 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan infaz düzenlemesi geçerli olacaktır. Denetimli serbestlik altındayken yeniden suç işlenmeniz halinde mahkumiyetiniz kesinleşir ise cezaevine alınarak cezalarınızın toplanmasını gerektiren ayrı bir infaz süreci işleyecektir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

     1. S al

      Merhaba benim eşim uyuşturucu kullanıyor du ve gitmiş 3 kilo ya yakın büyle küçük çalı gibi bişey alıp evde saklamış ve polis ler alıp götürdü ler onu eşim sadece kullanıyordu satıcı değil eşim nezaman mahkeme çıkar ve nekadar ceza alır sonucu ne olur acaba

     2. Okyanus Hukuk

      Merhabalar,
      Dosyanın içeriğine, delil durumuna göre eşinizin uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi bulundurma maksadı hakkında değerlendirme yapılabilecektir. Dosyanın içeriğini bilmeden sağlıklı bir yorum yapmak ve hangi suç kapsamında yargılanacağını söylemek mümkün değildir. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

      Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

  2. Mehmet Arslan

   Merhabalar ben denetimli serbestlik halindeyken arkadaş ortamında uyuşurucu bulundu. İfademde çok alkollüydüm kullanmış olabilirim hatırlamıyorum tahililerimde belli olur diye ifade verdim. Bu işin sonu ne olur merak ediyorum. Şimdiden teşekkürler.

   1. Mehmet Bey Merhabalar,
    TCK’nın 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Denetim süresi içerisinde yeniden aynı suçun işlenmesi halinde TCK’nın 191. maddesi gereği sanığın tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması hâlinde, hakkında kamu davası açılır. Dosyanız içeriği hakkında net ve detaylı bilgi sahibi olmadığımızdan genel bir yorum yapabilmekteyiz.
    Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

    Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 22. St

  2012 de uyuşturucu dan yakalandim ticaret e soktu 2014 de 4 sene 2 ay verdiler 2021 de cezam geldi ve kapalı ceza evine gönderdiler 1 ay tuttular ve açık ceza evine gönderdiler ve covid 19 iznindeyim şimdi benim denetim selbestlik 2 sene mi veya 1 sene mi öğrenmek istiyorum şimdiden teşekkür ederim..

  1. Okyanus Hukuk

   Serkan Bey Merhabalar,
   5275 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesi ile 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır. Bazı süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır. Ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçunda 5275 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesiyle getirilen “1/2 infaz oranı” ve “3 yıl denetimli serbestlik” hükümlerinden yararlanamaz. Uyuşturucu ticareti suçların da ise 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildiğini belirtmek isteriz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

Bir yorum yaz