Blog Yazıları

TCK

Türk Ceza Kanunu’nun kısaltması olan TCK ile ilgili tüm detaylar. TCK ne demek, yeni TCK ne zaman yürürlüğe girdi, TCK mevzuat ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

Anayasal Düzene Karşı Gelme Suçu
Anayasal düzene karşı gelme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun beşinci bölümünde yer alan bu suç, ‘’Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar:  Anayasayı İhlal (TCK M.309)Yasama Organına Karşı Suç (TCK M.311)Hükümete Karşı Suç (TCK M.312) Anayasayı ihlal suçu, kalkışma suçlarının bir türüdür.   Anayasal Düzene Karşı Gelme Suçu Çeşitleri Anayasal düzene karşı gelme suçu çeşitleri olarak...
Read More
Mala Zarar Verme Suçu Ve Cezası
Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nda; başkasının bir taşınır veya da taşınmaz malının kısmen ya da tamamen bozulması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kullanılamaz hale getirilmesi olarak tanımlamıştır. Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Bu suç basit yani en az cezayı gerektiren haliyle şikayete tabidir ve mağdur bu şikayet hakkını, faili...
Read More
cinsel saldırı suçu ve cezası - tecavüz suçu
Cinsel saldırı suçu (tecavüz), TCK’da Kişilere Karşı Suçlar bölümünde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda md.102’de ele alınmıştır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda cinsel saldırı ele alındığı gibi cinsel istismar, cinsel taciz ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki suçu da ele alınmıştır. Birlikte ele alınan fakat aralarında ayrımlar olan bu suçlardan çok cinsel istismar ve cinsel taciz...
Read More
cinsel taciz suçu - cinsel taciz suçu cezası
Bu yazımızda cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili hukuki çerçeveyi ele alacağız. Cinsel taciz suçu cinsel arzular ve gayeler güdülerek kişiye karşı gerçekleştirilen fiziksel temas ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yahut fiziksel temas olmaksızın kişinin sözlü şekilde rahatsız edilmesidir. Laf atma ve sözlü taciz de cinsel tacizin maddi unsurları olmasıyla birlikte cinsel taciz...
Read More
taksirle insan öldürme suçu ve cezası
Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen mükellefiyetine mugayir bir hatalı davranış ile önceden kestirilebilir özellikte bir sonucun “önceden kestirilemeyerek” bir insanının hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise ortaya konan hatalı davranış ile bir insanın ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen, şansa veya kişisel yeteneklere güvenilerek davranışın gerçekleştirilmesidir. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ kısmında...
Read More
hileli iflas suçu ve cezası - taksirli iflas suçu ve cezası
Bu yazımızda sizlere hileli iflas suçu veya taksirli iflas suçu ve bunların cezalarından bahsedeceğiz. Öncelikle hileli iflas suçu Türk Ceza Kanunu ‘’Kişilere Karşı Suçlar’’ başlığının altında yer alan ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ adı altında md. 161 kapsamında ele alınıp ekonomik suçlara dahil olan ve bu kapsamda düzenlenen bu yaptırım iflas eylemine karşın değil iflasın gerçekleşmesinden önce...
Read More
irtikap suçu şartları ve cezası tck 250
İrtikap suçu, kamu görevlisinin (devlet memuru, bilirkişi vs.) mesleki nüfuzunu kullanması suretiyle muhataplarına menfaat temelli çıkar amaçlı yarar sağlamaya yahut bu kimseleri yarar sağlamaya yönlendirmesiyle oluşur. İrtikap suçunda mağdurun iradesi kamu görevlisi tarafından etkilenir. (TCK md.250) İrtikap suçu seçimlik bir suç olmakla birlikte 3 farklı şekilde işlenebilir: İcbar yoluyla (zorlama)İkna yoluylaMuhatabın hatasından yararlanarak İrtikap suçu...
Read More
Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Kasten öldürme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu md. 81’de4 düzenlenmiş olup bu madde Kişilere Karşı Suçlar kısmında, Hayata Karşı İşlenen Suçlar bölümü altında ele alınmıştır. Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu md. 81’de, nitelikli şekli de Türk Ceza Kanunu md.82’de düzenlenmiş olup bu suç ile korunan değerler insanların yaşam haklarıdır. TCK md.81’e...
Read More
nitelikli dolandırıcılık suçu
Dolandırıcılık suçu, failin hileli yollarla kişiyi aldatarak mağdurun zararına olarak kendisine ya da bir başkasına fayda sağlamasıyla oluşur.  Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesinin maddi unsurları, haksız bir çıkar sağlanması için gerçekleştirilen olaylardır. Yani gerçekleşen bu olaylar hileli söz ya da davranışlarla oluşmalıdır. Dolandırıcılık suçu kişilerin malvarlıklarına karşı karşı işlenir. Bu eylemin suç sayılması yargının kişileri koruma altına almasının...
Read More
Cinsel İstismar Suçu - Cinsel İstismar Cezası
Bu yazımızda sizlere cinsel istismardan, tacizden ve bunlarla birlikte doğan şiddetten bahsedeceğiz. Genel tanımda cinsel istismar ve cinsel istismar suçu, kişinin rızası olmadan tehdit, şiddet, cebir ile yahut bunlardan biri olmaksızın, kişinin başka kimselerce cinsel açıdan art niyetli kullanılması, suistimal edilmesi, kişiler tarafından cinsel yönelimlerine hedef olmasıdır. Kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar oranla daha fazladır...
Read More
1 2 3 4 5 6