Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza Davası Nedir?

ceza davası nedir

TCK’ya göre; suç unsuru teşkil eden fiillerin gerçekleştirilmesiyle, savcılığın iddianameyle suçun işlenmesi durumunda hakkında yeterli şüphe olan kimseler aleyhinde yargılama yapılması ve işlenen suçun, kanunlar hükmünde uygulanması gereken cezanın verilmesi adına açılan kamu davalarıdır. Önemi ne olursa olsun bütün ceza davaları kamu davalarıdır.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davasının ne şekilde ve nasıl açılacağı işlenen suça bağlıdır ve yargılama soruşturmayla başlar.

Bununla birlikte bilinmelidir ki ceza davası kişi ya da kişiler tarafından değil, yalnızca savcılık tarafından açılabilir. Mağdur kişinin 6 ay içinde bulunacağı şikayet sonrası savcı soruşturma başlatır, kanıtları toplar ve gerek görülmesi halinde ceza davası açar.

Fakat mağdur kimse şikayette bulunmadığı sürece ceza davası savcılık tarafından açılamaz. Sadece şikayete dahil olmayan suçlar için savcılık davayı açabilir.

Bu tip suçlarda şikayet olmaksızın savcılığın durumu öğrenmesi durumunda savcı soruşturma açar, delilleri toplar. Yani mağdur kişi ya da kişilerin davanın açılabilmesi için mutlaka savcılığa şikayette bulunması gerekir.

Ceza davası, yargılanan kişilerin özgürlüklerine ceza hukuku müdahalesi ile sonuçlanabilecek önemli bir kamu davası olduğundan müşteki veya sanığın bir ceza avukatı yardımıyla yargılama sürecini yürütmesinde yarar vardır.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Ceza Davaları

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Ceza Davaları

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi 5235 sayılı kanun md. 12’de düzenlenmiştir.

Ağır cezada görülmek için yetersiz olan davalar asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Ağır Cezada Bakılan Davalar

suçları ağır ceza mahkemelerinde görülür.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Ceza Davaları

İki ceza mahkemesinden biri olan Asliye Ceza Mahkemeleri cezası en fazla 10 sene olan hapis cezası sonuçlu davalara bakar.Bununla birlikte bulunduğu şehirde Aile Mahkemesi bulunmaması durumunda boşanma ve nafaka gibi Aile Mahkemelerini baktığı davalara da bakar.

Asliye Cezada Bakılan Davalar

suçları asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçme

5237 sayılı TCK md.73/4’e göre hüküm mutlak sonuca varana dek şikayet bulunan şahıs şikayetinden vazgeçmebilme özgürlüğüne sahiptir.

5237 sayılı TCK  md.73/4’e göre bulunulan şikayete bağlı olan suçlarda, mağdur şahısın bulunulan şikayetten vazgeçmesinin kovuşturma aşamasında davayı düşürecek hüküm altındadır.

5237 sayılı TCK  md.73/6’ya göre bulunulan şikayetten vazgeçmenin, buna razı olmayan sanığı etkilemeyeceği kabul görmüştür.

Dava açıldıktan sonra bulunulan şikayetten vazgeçmek isteyen kimsenin ikrarı ve duruşmada buna karşılık sanığın fikirleri alınır ve zapta yazılır.Fakat sanıktan, mağurun bulunduğu şikayetten vazgeçme istemine bir yanıt gelmiyorsa şikayetten vazgeçilir.Bu vazgeçme direkt veya bir koşula da bağanabilir ancak davanın seyri değişmemesi adına belirtilen koşul için iki tarafa da zaman verilir.

Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Ceza Davası Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO:…/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK:Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad

VEKİLİ:Av.  Ad Soyad

KONU: Esas hakkında savunmanın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR: …………………………vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

şeklinde yazılır.

Ceza Davası Nasıl Düşer?

Sanık veya hükümlünün vefatı,  davanın zamanaşımı, cezanın zamanaşımı, af, itilaf, şikayetten vazgeçme durumlarını davanın düşmesinin maddi unsurları olarak saymak mümkündür.

Ceza Davalarında Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?

Dava zamanaşımı suçun işlenmesi tarihinden başlayarak belli bir zaman geçmesi halinde sanık için yapılan soruşturma ve kovuşturmanın devamına engel teşkil eden zamanaşımına dava zamanaşımı denir.

TCK md. 66’ya göre

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 25 yıl, 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası gerektiren suçlarda 20 yıl, 5-20 yıl arası gerektiren suçlarda 15 yıl, 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezası gerektiren suçlarda 8 yıl geçmesiyle düşer.

Dava zamanışımı süresi belirlenirken dosyadaki kanıtlardan yola çıkarak suçun daha ağır bir cezayı gerektiren halleri de zamanaşımı süresine etki eder.

Ceza Davalarında Vekalet Ücreti Nasıl Tahsil Edilir?

Ceza davaları vekalet ücretleri 6.000 Türk Lirasından az olmamak koşulu ile üst tabanı belirli olmayan bir ücret aralığındadır.

Bir yorum yaz