Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset İlamı Nasıl Alınır

Veraset ilamı mirasçılık işlemleri sırasında gerekli olur. Medeni Kanun’da da geçen veraset ilamı konusu miras bırakanın vefatının ardından gerekli belgeleri ifade eder. Miras Hukuku açısından konu ele alındığında muris vefat eden kişiyi tanımlar.

Miras bırakanın mal varlığı da tereke olarak adlandırılır. Mirasçılar da yasal ve atanmış mirasçıların yanı sıra evlatlıklar olabilir. Murisin terekesi üzerinde yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçıların ve evlatlıkların da hakları bulunur. Bu haklar yasalarla açıklığa kavuşturulmuştur.

Miras Hukuku zümre sistemi esas alınarak yürürlüğe konur. Zümre sistemi aynı zamanda da derecelendirme sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemde kan bağı esasına göre derecelendirme yapılması söz konusudur.

Veraset ilamı adı verilen belge tereke üzerinde yasal hakları bulunan mirasçıların sahip olması gereken bir evraktır. Yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçılar ve evlatlıklar da tereke üzerinde sahip oldukları yasal hakları bu belge ile alabilmektedirler.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı olarak tanımlanan belge mirasçıların mirasçılık işlemlerini hukuki yollardan gerçekleştirebilmesi için zaruri olarak temin edilmesi gereken bir evraktır. Veraset ilamının yasal bir değeri vardır be bu belge olmadan bazı işlemlerin yapılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Mirasçıların mirasçı sıfatını kazanmasında etkili olan bu belgenin vefat edenin ardından çıkarılması zorunludur. Aksi durumda mirasçılar payları ile ilgili olarak devir işlemlerini gerçekleştiremezler. Mirasçıların hukuki açıdan durumlarını belgelemeye yarayan bu evrakın alınması zorunludur.

Veraset ilamı olarak adlandırılan belge miras bırakanın vefatının ardından alınır. Mirasçıların tereke üzerindeki haklarının teslim edilebilmesi için bu evraka gerek duyulmaktadır. Veraset ilamı alındıktan sonra taşınmazlara ait tapu işlemleri yapılırken bu belge tapu dairesi tarafından talep edilir.

Mirasçı veraset ilamı çıkardıktan sonra tereke mallarının alacakları üzerinde hak talep edebilecektir. Bu sayede de alacağı tahsil etme şansı elde eder. Veraset ilamı çıkarıldıktan sonra bir vergi ödemesi de yapılır. Veraset intikal vergisi olarak da adlandırılan bu vergi mirasçılar tarafından ödenmek zorundadır.

Veraset intikal vergisi tereke üzerindeki payların yasal mirasçılara dağıtımı sırasında ödenmesi gereken bir vergidir. Bu vergi miktarı belirlenirken de çeşitli kriterler dikkate alınır. Taşınmazlar ya da nakit gibi mal varlıkları söz konusu ise ödenen vergi miktarında da değişiklik olur.

Mirasçılık işlemleri sırasında veraset ilamı belgesi birçok kurum tarafından talep edilir. Başvurular sırasında veraset ilamı ile birlikte istenen bir diğer evrakta ölüm belgesidir. Birçok kurum işlemler sırasında bu iki belge üzerinden çalışma yapmaktadır.

Bu belgelerin aslına uygun olarak hazırlanması zorunludur. Islak imzalı ve aslına uygun evraklar işlem sırasında farklı kurumlar tarafından talep edilebilir. Bu nedenle de vefat edenin ardından belgeler hazırlanırken birkaç nüsha halinde temin edilmesi mirasçılara kolaylık sağlar. Noterde çoğaltılabilen bu belgeler adliyelerden de temin edilebilmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı alınabilmesi için miras bırakanın hayatının son bulması gerekir. Ayrıca mirasçılık belgesi almaya hakkı olan kişilerin bunu talep etmesi de zorunludur. Bu belge verileceği zaman tüm mirasçıların biliniyor olması gerekecektir.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset ilamı alınmak istendiği zaman bu talebi beyan eden bir dilekçe hazırlanması gerekir. Miras bırakana ait ölüm belgesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Ayrıca nüfus kayıt örneği de ihtiyaç duyulur.

Yurtdışında yaşayanlar da ölüm belgesini noter onaylı yeminli tercüme bürolarına tercüme ettirmeleri gerekir. Valilik ya da kaymakamlıklar vasıtası ile yapılacak apostil onayı da bu tip belgeler açısından gerekli olur.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı alınırken mirasçılardan herhangi biri giderek de bu belgeyi temin edebilir Bir mirasçının alacağı veraset ilamı ile diğer mirasçılar da işlem yapabilmektedir. Bu belge alınırken mirasçının vefat edenin mirasçısı olduğunu ispatlaması yeterlidir.

Veraset ilamı alınırken tüm mirasçıların biliniyor olması gerekir. Belgeyi alma hakkına sahip olan kişilerin bunun için görevlendirilmiş yetkili yerlere başvuru yapması ise zorunludur. Bu belge alınmadan mirasçılık işlemleri başlatılamamaktadır.

Veraset ilamı için noterlere başvuru yapılabilir. Bazı durumlarda noterden alınamaması halinde ise Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilerek bu evrak alınabilmektedir. İlamı alırken mirasçıların mirasçı olduklarını kanıtlaması gerekirken kimlik bilgileri ile hareket etmeleri icap eder.

Bu ilamın alınması sırasında bir dilekçe hazırlanması gerekir. Veraset ilamı dilekçe örneği söz konusu olduğunda ise dilekçede gerekli bilgilerin yer alması zorunludur. Miras bırakanın ölüm belgesi ile birlikte sunulan veraset ilamı dilekçesi yetkili yerlere verildiğinde bu belge hazırlanarak mirasçılara verilir.

Yurt dışında yaşayanlar açısından ise veraset ilamı gerekli olduğunda ölüm belgesinin noter onaylı yeminli tercüme büroları aracılığı ile onaylanması gerekmektedir. Bu tür belgeler için apostil onayına gerek duyulduğunda ise valiliklerden ya da kaymakamlıklardan apostil onayı yapılır.

Veraset ilamı hukuki açıdan işlemleri başlatabilmek için gerekli olan yasal bir belgedir ve mahkemeden ya da noterlik kanalı ile bu evrak temin edilebilir. Veraset ilamı hazırlanacağı zaman dilekçe ile başvuru yapılması gerekirken bu süreçte bir hukuki danışmanlık alınması da gerekli olabilir.

Hukuki danışmanlık alınacağı zaman konusunda uzman avukatlara danışılması önerilir. Bu sayede de kişilerin yaşayabilecekleri hak kayıpları da en aza indirilmiş olur. Avukatların varlığı hak kayıplarını engellemesinin yanı sıra hukuki açıdan karşılaşılabilecek yanlışlıkların önüne geçmesi nedeni ile de oldukça önemlidir.

Veraset İlamı Ne Zaman Alınmalıdır?

Veraset ilamı alınacağı zaman merak edilenlerden biri de süresi olur. Bu ilanın vefat edenin ardından çıkarılması gerekir. Ölüm belgesi ile birlikte yetkili yerlere müracaat edildiğinde veraset ilamı çıkarılır. Bu belge için yasal bir süre kısıtlaması bulunmaz. Mirasçıların diledikleri zaman bu belgeyi alması mümkün olurken mirasçılık işlemlerinin başlatılabilmesi için bu belgenin alınması zorunludur.

Veraset ilamı alındıktan sonra veraset intikal vergileri ödenir. Bu vergiler ödendikten sonra ise mirasçılar diledikleri zaman tapu işlemlerini yapabilmektedirler. Yasal ya da atanmış mirasçılar bir dilekçe ile birlikte noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etiklerinde veraset ilamı belgesini alabilmektedirler.

Veraset ilamı noterden alınacağı zaman mirasçının mirasçı olduğu kimlik bilgilerinden anlaşılır olmalıdır. Aksi durumda noterden bu belgenin alınması mümkün olmadığında Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekli olur.

Veraset İlamı Çıkarma

Veraset ilamı çıkarılırken herhangi bir mirasçı bu işlemi yapar. Yasal ya da atanmış mirasçılardan biri giderek dilekçe vermek sureti ile ve ölüm belgesini de beyan ederek bu belgeyi alabilir. Veraset ilamının alınabilmesinde gerekli olan koşullardan biri de mirasçının vefat edenin mirasçısı olduğu yönünde bir kuşkunun olmamasıdır.

Mirasçılık haklarının ispat edilebildiği durumlarda veraset ilamı belgesi her mirasçının alabileceği bir evraktır. Bu belge bir mirasçı tarafından alınsa da diğer mirasçılar tarafından kullanılabilir. Diğer mirasçılar da bu belge aracılığı ile mirasçılık işlemlerini başlatabilmektedirler.

Veraset ilamını çıkaracak olan mirasçıların notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etmesi zorunludur. Başvuru sırasında tüm mirasçıların bir arada olmasına gerek olmamaktadır. Mirasçılardan herhangi biri giderek de mirasçılık belgesi alabilir.

Mirasçılık belgesi olarak da bilinen veraset ilamı ile mirasçılık işlemleri başlatılır. Veraset ilamı alınırken bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulması halinde bu belge noter kanalı ile temin edilemez. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesi’nin uygulamasına gerek duyulur. 

Veraset ilamına yönelik olarak dava açılması da gerekli olabilmektedir. Bu belgeye yönelik olarak iptal davası açılması gerekli olduğunda ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapmaktadır. Veraset ilamı davaları ile ilgili olarak ortaya çıkan süreçte çekişmeli davalardan söz edilmesi gerekir.

Çekişmeli yargıya konu olan veraset ilamı davalarında davalı taraf mirasçılar olmaktadır. Dava açıldığında talep edilenlerden biri veraset ilamının iptali olur. İptal işleminin ardından ise yeni bir veraset ilamı düzenlenmesi istenebilmektedir.

Veraset ilamı belgeleri çıkarılırken mirasçıların hatalı işlem yapması bazı yanlışlıklara yol açabilir. Bu durumda da hak kayıpları ortaya çıkabilecektir. Mirasçıların veraset ilamı iptal davası açmasına gerek duyulabilecek bu tür yanlışlıklar sonucunda ise zaman kaybının yanı sıra hak kayıpları ile de karşılaşılabilir. Bu nedenle veraset ilamına yönelik işlemler sırasında hukuki açıdan yardım alınması gerekebilmektedir. Hukuki süreçlerin profesyoneller tarafından yürütüldüğü çalışmalarda kişilerin hak kayıpları yaşaması engellenir. Veraset ilamı vefat edenin terekesine yönelik olarak mirasçılara devir işlemleri için gerekli olan bir belgedir. Bu evrakla mirasçılar gerekli işlemleri başlatabilmekte ve veraset intikal vergilerini ödedikten sonra miras paylarını üzerlerine devir alabilmektedir.

Bir yorum yaz