Blog Yazıları

Usül
İstinabe Ne Demek
İstinabe Ne Demek? İstinabe, Arapça kökenli bir sözcük olup usul hukuku kavramı olarak karşımıza çıkar. Naib sözcüğü ile yakından ilişkilidir. Naib; geçici vekil, bir kişinin yerine geçici olarak geçen anlamına gelir. Hukukta naib üye şeklinde kullanılan kavram ise heyet olarak görev yapan bir mahkemede belirli bir işin ifası için ilgili mahkeme tarafından tayin edilen hâkimi...
Read More
Feragat Ne Demek
Feragat Etmek Ne Anlama Geliyor? Feragat ne demek sorusu; feragat sözcüğünün gerek hukuki konularda gerekse hukuk dışı kullanım alanlarında ne manada kullanıldığı merak edenler tarafından sıkça sorulur. Feragat ne demek sözcüğünün ne anlama geldiğinin ve bu itibarla ne anlamda kullanıldığının bilinebilmesi için TDK sözlüğünde nasıl tanımlandığının bilinmesi gerekir. Türü itibariyle isim olan ve Arapça kökene...
Read More
Butlan Nedir
Butlan sözcüğü, TDK ve hukuk literatüründe farklı anlamlara sahiptir. TDK tarafından batıl olma hali, hükümsüzlük, geçersizlik, yanlışlık ve haksızlık olarak tanımlanan butlan; hukuk terminolojisinde hukuki işlemlerin vasfını ifade etmek amacıyla kullanılır. Buna göre butlan, kurucu unsurları haiz ve fakat geçerlilik unsurlarında eksiklik bulunan hukuki işlemleri tarif maksadıyla kullanılmaktadır. Makale devamında tafsilatlı açıklandığı üzere mutlak ve...
Read More
vekaletname örneği
Vekaletname Nedir? Vekaletname yazılı bir belgedir. Bu tür belgelerin hukuki bir değeri bulunur. Bir kimse başka bir kişiye kendi adına hareket edebilmesi için çeşitli sebeplere bağlı olarak vekaletname verilebilir. Vekaletnamenin düzenlendiği yerler noterlerdir. Bu belgeler hazırlanırken noter onaylı olarak taraflara verilirler. Bundan dolayı da yasal bir değer taşırlar. Vekaletname borçlar kanununa göre düzenlenen hukuki nitelikte...
Read More
Tensip Zaptı Hazırlandı ne demek
Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesi Nedir? Kişiler çeşitli nedenlerle uyuşmazlık yaşayabilir. Yaşanan uyuşmazlığın yargıya intikal etmesi ile yargı sürecine hakim olmak adına belirli kavramların biliniyor olması önemlidir. Dava dilekçesinin yetkili makama ibraz edilmesi ile birlikte dosyasını takip eden kişilerce karşılaşılan ve anlamı merak edilen ifadelerden birisi “Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesidir. Tensip zaptı yasada net biçimde tanımlanmış...
Read More
gerekçeli karar - gerekçeli karar örneği
Gerekçeli karar, kısaca mahkemenin yargılama sonucunda verdiği hükmü ve bu hükmün gerekçesini belirttiği metindir. Gerekçeli karar, hukuk dünyası için oldukça önemli bir kavramdır. Mahkeme tarafından verilen hükmün ne sebeple, neye dayanarak ve hangi düşünceyle verildiği gerekçeli karardan anlaşılır. Yeterli gerekçenin bulunmadığı ya da gerekçesiz olan bir karar hukuken geçerli olmayacaktır. Mahkeme kararlarının mutlaka hukuken geçerli...
Read More
istinaf kanun yolu
İstinaf Nedir? İstinaf ilk derece mahkemelerin verdiği kararların hukuki, esas ve usul yönünden bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemeleri tarafından incelenmesini, kontrol edilmesini ifade eder. İlk derece mahkemelerce verilen kararların istinaf mahkemesi Bölge Adliye Mahkemeleri iken idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf mahkemesi ise Bölge İdare Mahkemeleridir. İstinaf kanun yolu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun...
Read More
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı - Takipsizlik Kararı
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı CMK md. 172’de düzenlenmiştir. Madde hükmünce; Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde şüphe oluşturacak yeterli delil bulamaması halinde veya kovuşturma imkanının bulunmaması hallerinde verdiği takipsizlik kararını ifade eder. Yeterli Şüphe Bulunmaması Nedeniyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi 5271 sayılı CMK’nın “kamu davası açılması” başlıklı bölümünde soruşturma evresinde yeterli şüphe bulunması halinde yapılacaklar...
Read More
Ceza davalarında verilen son kararın tekrardan incelenmesi mümkün. Bunun için asıl derece olan istinaf kanun yoluna başvurmanız gerekir. Ceza davalarında katılma yoluyla istinaf için yapılması gerekenler son derece basit. Öncelikle istinaf kanun yoluna ilişkin detayları belirtmek gerekirse: Verilen kararın bölge adliye mahkemesi tarafından incelenmesi sağlanır. İnceleme maddi vakıa açısından dikkate alınır. Maddi olandan ziyade hukuka...
Read More