Blog Yazıları

TCK

Türk Ceza Kanunu’nun kısaltması olan TCK ile ilgili tüm detaylar. TCK ne demek, yeni TCK ne zaman yürürlüğe girdi, TCK mevzuat ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

Fuhuş Suçu, Şartları, Türleri Ve Cezası Nedir
Fuhuş Suçu Nedir? Fuhuş olarak adlandırılan davranış para karşılığında yapılan ve bireyin başka bir bireyle cinsel ilişkiye girmesiyle neticelenen eylemdir. Bu davranış Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak kabul edilir. Kanun fuhuş suçu işlendiğinde bu durumu toplumun ar ve haya duygusuna zarar veren bir davranış olarak değerlendirmektedir. Toplum bir arada yaşayan bireylerden meydana gelir. İnsanların...
Read More
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir? Birçok kişi için merak edilen konular arasında yer alır. Kişilik hakları içerisinde yer alan özel hayat, birey için önem taşır. Demokratik bir hukuk devletinde yaşayan kişiler açısından da özel hayatın vazgeçilmez nitelikleri olduğu görülür. Bireyin kendisini serbestçe geliştirebilmesi için özgür olabileceği alanlara ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra kendisi ile...
Read More
ceza zamanaşımı - ceza davası zamanaşımı
Ceza Davasında Zamanaşımı Nedir? Bir suç işlenmesi durumunda bu suça ilişkin ceza davasının belli bir süre içerisinde açılması ve belli bir süre içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu süreye ceza davası zamanaşımı süresi denmektedir. Ceza davası zamanaşımı süresinin dolmasıyla birlikte suç işleyen kişiye karşı ceza davası açılamaz, açılmış olan dava ise düşer. Yani diğer bir deyişle ceza...
Read More
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Ve Cezası
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? TCK 299. Maddede düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu,  TCK 15. Maddede düzenlenen genel hakaret suçundan ayrı olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu tarafından, TCK 299. Maddenin gerekçesinde devleti temsil eder konumda bulunması ve anayasal yetkileri nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçunun genel hakaret suçundan ayrı bir şekilde düzenlenmesinin zaruri olduğu belirtilmiştir.  Bunun anlamı kanun koyucunun cumhurbaşkanı...
Read More
Tehdit Suçu, Şartları Ve Cezası
Tehdit Suçu Nedir? Tehdit, bir kişinin başka bir kişiye karşı haksız fiil işleyeceğini ya da zarar vereceğini bildirmesidir. Tehdit eylemi bir suç olarak TCK 106. maddede düzenlenmiştir. Tehdit suçu dendiğinde akla ilk gelen sözlü şekilde tehdit olsa da suç yalnızca bu şekilde oluşmaz. Yazılı şekilde tehdit etmek ya da davranışlarla tehdit ettiğini göstermek şeklinde de...
Read More
zimmet suçu ve cezası
Zimmet suçu, 5237 sayılı TCK’nın İkinci Kitabının, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Kısmının, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünün, 247 ilâ 249. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Zimmet suçu, devlete karşı işlenen suçlardandır. Suçla toplumun, kamu görevlilerinin dürüstlüğüne ilişkin menfaatleri ile devletin malvarlığına ilişkin menfaatler ihlâl edilmektedir. TCK’nın 247. Maddesinde zimmet...
Read More
Kasten Yaralama Suçu ve Cezası
Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten yaralama suçu, TCK 86. Maddede düzenlenen, insan vücuduna yönelik saldırıları cezalandırmayı ve böylece insanı korumayı hedefleyen bir suçtur. Vücut bütünlüğünün korunması bir insanın en temel haklarındandır. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerinin vücut bütünlüğüne karşı saldırıda bulunmasının cezasız bırakılması düşünülemez. İşte bu nedenle TCK 86. Maddede bu suç düzenlenmiştir. Söz konusu...
Read More
ceza hukukunda davanın reddi
Davanın Reddi Kararı Nedir? 5771 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun “ duruşmanın sona ermesi ve hüküm” başlıklı bölümünün 223. Maddesinde ceza hukukunda davanın reddi düzenlenmiştir. CMK madde 223/7 uyarınca davanın sonunda hüküm verilirken ; aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir. Davının reddi bir...
Read More
tefecilik suçu ve cezası
Tefecilik Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 241. Maddesinde tefecilik suçu düzenlenmiştir.  Madde metninde, kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para verilmesi fiili tefecilik suçu olarak tanımlanmıştır. Tefecilik Suçunun Unsurları Tefecilik suçu 3 şekilde işlenebilir: ödünç para vererek işlenen tefecilik suçu, senet kırdırmak yoluyla işlenebilen tefecilik suçu ve kredi kartı tefeciliği. Tefecilik suçu kasten...
Read More
yalan yere yemin suçu ve cezası
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 275. Maddesinde yalan yere yemin suçu düzenlenmiştir. Hukukumuzda yemin kesin delil olarak kabul edildiğinden, hukuk davalarında yalan yere yemin eden kimse bu suçu işlemiş olur ve bu nedenle cezalandırılır. Tck Madde 275 Yalan yere yemin suçu (1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla...
Read More
1 2 3 5