Blog Yazıları

TCK

Türk Ceza Kanunu’nun kısaltması olan TCK ile ilgili tüm detaylar. TCK ne demek, yeni TCK ne zaman yürürlüğe girdi, TCK mevzuat ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

tefecilik suçu ve cezası
Tefecilik Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 241. Maddesinde tefecilik suçu düzenlenmiştir.  Madde metninde, kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para verilmesi fiili tefecilik suçu olarak tanımlanmıştır. Tefecilik Suçunun Unsurları Tefecilik suçu 3 şekilde işlenebilir: ödünç para vererek işlenen tefecilik suçu, senet kırdırmak yoluyla işlenebilen tefecilik suçu ve kredi kartı tefeciliği. Tefecilik suçu kasten...
Read More
yalan yere yemin suçu ve cezası
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 275. Maddesinde yalan yere yemin suçu düzenlenmiştir. Hukukumuzda yemin kesin delil olarak kabul edildiğinden, hukuk davalarında yalan yere yemin eden kimse bu suçu işlemiş olur ve bu nedenle cezalandırılır. Tck Madde 275 Yalan yere yemin suçu (1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla...
Read More
Uyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,  kabul eden veya bulunduran  ya da uyuşturucu veya  uyarıcı madde satın alan kişi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu işlemiş olur. (TCK MD. 191/1) Madde metninden de anlaşılacağı üzere; kullanmak için uyuşturucu maddenin satın alınması bu suçun işlenmiş kabul edilmesi için yeterlidir. Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun...
Read More
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu TCK md. 109’da düzenlenmiş olup hürriyete karşı suçlar kapsamına girmektedir. Bir kimsenin kendi arzusu ve iradesiyle bir yere gitme veya bir yerde kalma konusunda hareket edebilme özgürlüğünün engellenmesi bu suçun konusunu oluşturur. Suçun oluşması için bir kimsenin hukuka aykırı olarak hürriyetinden yoksun bırakılması gerekir. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Unsurları...
Read More
dolandırıcılık suçu cezası ve unsurları
Dolandırıcılık suçu; 5237 sayılı TCK’nın 157-159. Maddeleri arasında malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Madde metninde dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere dolandırıcılıktan söz edilebilmesi için aldatma kastı, hile ve malvarlığında eksilmenin meydana  gelmesi gerekmektedir. Dolandırıcılık Suçunun...
Read More
iftira suçu , iftira suçunun cezası
İftira suçu, 5237 sayılı TCK’nın ikinci bölümünde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığında düzenlenmiştir. TCK md. 267 uyarınca: Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için , bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir. Bunun yanı...
Read More
resmi belgede sahtecilik suçu- resmi evrakta sahtecilik suçu
Resmi belgede sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar kapsamına girer ve TCK 204. maddelerine göre yargılanan ve cezalandırılan bir suçtur. Resmi evrakta sahtecilik, üç değişik opsiyonel yöntemle kasten işlenebilen bir suçtur: Belgeleri sahte olarak üretilmesi ya da halihazırdaki belgelerin yine sahte olarak tanzim edilmesiGerçek bir resmi belgenin 3.taraf şahısları aldatacak şekilde düzenlenmesiGerçek dışı resmi belgenin kullanılması Yukarıdaki üç...
Read More
Anayasal Düzene Karşı Gelme Suçu
Anayasal düzene karşı gelme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun beşinci bölümünde yer alan bu suç, ‘’Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar:  Anayasayı İhlal (TCK M.309)Yasama Organına Karşı Suç (TCK M.311)Hükümete Karşı Suç (TCK M.312) Anayasayı ihlal suçu, kalkışma suçlarının bir türüdür.   Anayasal Düzene Karşı Gelme Suçu Çeşitleri Anayasal düzene karşı gelme suçu çeşitleri olarak...
Read More
Mala Zarar Verme Suçu Ve Cezası
Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nda; başkasının bir taşınır veya da taşınmaz malının kısmen ya da tamamen bozulması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kullanılamaz hale getirilmesi olarak tanımlamıştır. Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Bu suç basit yani en az cezayı gerektiren haliyle şikayete tabidir ve mağdur bu şikayet hakkını, faili...
Read More
cinsel saldırı suçu ve cezası - tecavüz suçu
Cinsel saldırı suçu (tecavüz), TCK’da Kişilere Karşı Suçlar bölümünde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda md.102’de ele alınmıştır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda cinsel saldırı ele alındığı gibi cinsel istismar, cinsel taciz ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki suçu da ele alınmıştır. Birlikte ele alınan fakat aralarında ayrımlar olan bu suçlardan çok cinsel istismar ve cinsel taciz...
Read More
1 2 3

Son Yorumlar