Blog Yazıları

İcra
Borca İtiraz Dilekçesi Örneği 2022
Borca itiraz dilekçesi alacaklının başlattığı icra takibine istinaden borçlunun itirazını ifade eden bir dilekçedir. İcra dairesi aracılığı ile başlatılan icra takibi için borçluya öncelikle bir tebligat yapılır. İlamsız icra takibi yapılırken ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Borçlu kendisine tebliğ edilen borcuna karşılık 7 günlük yasal süresi içinde tebligat eline ulaştıktan sonra ödeme emrine itiraz etme...
Read More
İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir 2022
İhtiyati Haciz Nedir? İhtiyati haciz olarak adlandırılan uygulama bir çeşit koruma tedbiridir. Paranın yanı sıra parayla ölçülebilen teminat alacaklarını ilgilendiren bu uygulama ile alacaklının korunması amaçlanır. Uygulama İcra İflas Kanunu çerçevesinde düzenlenmektedir. İhtiyati haciz ile borçlunun icra takibine uğraması durumunda icra işleminin başarısız olmasını engellemek amacı güdülür. Bu hukuki yol tercih edileceği zaman ise bazı...
Read More
icra itiraz dilekçesi
İcra takibi olarak adlandırılan hukuki uygulama borçlunun ödemekle yükümlü olduğu borcunu ödememesi durumunda alacaklının alacağını tahsil etmek üzere devlet gücü yoluyla bunu talep etmesidir. İcra müdürlüğü tarafından başlatılan bu takip ilamlı ya da ilamsız olarak yapılabilir. İcra itiraz dilekçesi alacaklının başlatmış olduğu icra takibine karşı borçlunun itirazlarını içeren dilekçedir. İcra itiraz dilekçesi takibi yapan icra dairesine verilir. İlamsız...
Read More
tasarrufun iptali davası
Tasarrufun İptali Davası Nedir? Tasarrufun iptali davası, İİK 277. Maddede ve devamındaki maddelerde düzenlenen bir dava türüdür. Tasarrufun iptali davasının amacı borçlunun alacaklıdan mal kaçırmasının engellenmesidir. İcra takibi ile borçludan alacağını temin edemeyen alacaklı, borçlu kişinin geriye dönük olarak 5 yıl içinde mal kaçırma amaçlı yaptığı işlemlerin iptalini talep etmek için tasarrufun iptali davası açabilir....
Read More