Blog Yazıları

Ceza

Bu kategoride Türk ceza hukuk sistemindeki ceza kanunları ile ilgili suç tanımlarını, unsurlarını ve cezalarını içerir.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu md.188’de hüküm altına alınmıştır. Buna göre; uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satışı ve satışa arz edilmesi, bir başkasına temin edilmesi, sevki, nakli, depolanması, ticari amaçla satın alınması ve kabul edilmesi ile işlenir. Bu itibarla, seçimlik hareketle işlenen bir suçtur....
Read More
Sanık Ne Demek
Sanık ne demek CMK ile yanıtlanmış olup işbu Kanundaki tanıma göre; kovuşturma sürecinin başlaması ile kişi hakkındaki hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir. O halde, sık sık araştırılan ve yanıtı aranan sanık ne demek sorusu, en kısa ifade ile hüküm kesinleşinceye değin suç şüphesi altındaki kişi olarak açıklanabilir. Kovuşturma ile hakkında tesis edilen...
Read More
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesinde düzenleme altına alınmış olup “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde tanzim edilmiştir. Buna göre; Cumhurbaşkanına suikast gerçekleştiren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kişi hakkında ise; söz konusu suça dair ceza ne...
Read More
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu, Türk Ceza Kanunu md.302’de “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” bölümünde düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre; devlet topraklarının tamamını veya bir kısmı yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmı devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen...
Read More
Anayasayı İhlal, Hükümete ve Yasama Organına Karşı Suç
Anayasayı ihlal, hükümete ve yasama organına karşı suç, Türk Ceza Kanunu’nu md.309 – 316’de düzenleme altına alınmış olup “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” olarak tanzim edilmiştir. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar: Anayasayı İhlal Suçu,Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu,Yasama Organına Karşı Suç,Hükümete Karşı Suç,Hükümete Karşı Silahlı İsyan Suçu Anayasayı...
Read More
Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar
Ağır Ceza Mahkemesi, 5235 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde görev alanı düzenlenen, yasada hüküm altına alınan cezalar açısından miktarı en ağır suçlara dair yargılamayı yürüten, ilk derece ceza yargılamasında görevli mahkemedir. Ağır ceza mahkemesi tarafından yargılamaya konu edilecek suçlar belirlenirken, 5235 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde düzenlenen suç vasfı ve ceza miktarı kriterleri esas alınır. Asliye ceza...
Read More
Adli Kontrol Nedir, Adli Kontrol Kararına Nasıl İtiraz Edilir
Ceza yargılamasında söz konusu olan adli kontrol uygulaması ile kişilerin birtakım özgürlükleri kısıtlanır. Mahkemelerce sıklıkla başvurulan adli kontrol uygulaması, nedenleri ve hukuki sonuçları ile uygulamada merak edilen hususların başında yer alır. Oldukça önemli bir hukuki zemini olan adli kontrol ve ceza yargılamasında uygulanan başkaca prosedürlerin etraflıca bilinmesi, bu hususlarda nasıl ve ne yönde hareket edilmesi...
Read More
Müebbet Kaç Yıl - Müebbet Hapis Kaç Yıl
Müebbet kaç yıl sorusu çerçevesinde müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat bu süre koşullu salıverme hükümlerinden faydalanılması durumunda infaz süresi 24 yıldır. Bu süre belirli bir periyotta görülen iyi hale bağlıdır. Oldukça ağır ve ciddi bir ceza olduğu için de müebbet kaç yıl şeklinde merak ve endişeyle yanıtı aranır. Hukukun suç saydığı fiillerin...
Read More
trafik cezasına itiraz nasıl yapılır
Trafik cezasına itiraz yapılacağı zaman öncelikle kazanın ardından hazırlanan kaza tespit tutanaklarının dikkate alınması gerekir. Kaza tespit tutanakları kazanın ardından sürücülerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerdir. Trafik kazalarına istinaden hangi sürücünün ne oranda kusurlu olduğu bu tutanaklar vasıtası ile belirlenir. Ayrıca sigorta şirketleri bir ödeme yapacağı zaman da bu tutanaklara gereksinim duyulur. Kaza tespit tutanaklarının taşıdığı...
Read More
hapis cezası nedir
Hapis cezası, kanunlarca suç olarak tanımlanan bir eylemi gerçekleştiren kişiyi hürriyetinden mahrum bırakarak uygulanan ceza türüdür. Hapis cezası, binlerce yıldır insanlığın suçluları toplumdan izole ederek cezalandırmak amacıyla kullandığı bir yöntemdir. Zindanlarda, kuyularda ve başka yerlerde hapsederek cezalandırma evrilerek günümüzdeki halini almıştır. Hapis cezası ile birden çok amaç hedeflenir. Suç işleyen kişinin özgürlüğünün büyük oranda kısıtlanarak...
Read More
1 2 3 4