Zorla Senet İmzalatma Suçu, Senet Yağması

zorla senet imzalatma suçu nedir

Zorla senet imzalatma suçu önceki Türk Ceza Kanunu’nun 499. maddesinde ayrı bir suç olarak değerlendirilmişken, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu kapsamına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinin 2. fıkrasında senedi zorla imzalatma fiili suç sayılmış ve uygulamada senedin yağması olarak ifade edilmiştir.

TCK 148/2. Fıkrasına göre “Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.” Senedin yağması düzenlenmiş ve açıkça kamu düzeni korunmaya çalışılmıştır.

Zorla senet imzalatma suçu ve davranışı dışında kanunda açıkça izah edildiği üzere, borçlu olunan bir senedi cebir ve tehditle imha etmek, yırtmak, imha edilmesine karşı koymamaya mecbur etmek de senedin yağması suçunu ifade etmektedir.

Burada kanun ayrıca kişiyi herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak duruma gelmesi ile işlenmesi halinde de aynı kanun maddeleri işletmiştir. (TCK 148/3) Yani kişiye iradesi dışında uyuşturucu ve uyarıcı madde verilerek kendisini bilemeyecek duruma gelip senet imzalaması veya var olan borç senedinin bu şekilde imha edilmesi de aynı kapsama alınmıştır.

Senedin Yağması Suçu Şartları Nelerdir? (Hile ile Senet İmzalatmak)

Bir fiilin senedin yağması suçu (zorla senet imzalatma suçu) kapsamında değerlendirilebilmesi için Türk Ceza Kanunun’da belirtilen şartlara haiz olması gerekir, yani öncelikle cebir veya tehdidin varlığının olması gerekir.

İlk olarak kişinin tehdit, şiddet veya başka bir şekilde korkutularak senedin alınması veya geçerli senedin bu şekilde imha edilmesidir. İkinci olarak da bu fiilin maddi bir karşılığa ilişkin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İzah edilmeye çalışıldığı üzere arada nedensellik (İlliyet bağı) olması gereklidir. Yani zorla senet imzalatma gibi borç doğurucu ya da senedi zorla elinden alma, imha etme, imha edilmesine karşı koymamasını sağlayarak borçtan kurtulma amaçlarından biriyle gerçekleştirilmesi gerekir.

Zorla Senet İmzalatma Suçunun Cezası Ne Kadar?

zorla açığa imza attırma- zorla senet imzalatma suçu nedir

Zorla senet imzalatma suçu TCK ‘da yer alan yağma suçu kapsamında yargılama yapılmaktadır. Söz konusu yağma suçu basit haliyle işlendiğinde 6 yıl ile 10 yıl arasında bir hapis cezasına sebebiyet verecektir. Eğer suç nitelikli yağma şeklinde işlenmiş ise senedi zorla imzalatmanın cezası 10 yıl ile 15 yıl arasında olacaktır. Nitelikli hallerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek birden fazla fiilin varlığı durumunda ise suçun alt sınırı 10 yıldan daha fazla olacaktır.

Zorla İmzalatılan Senet Geçerli Midir?

Senedi zorla imzalatma veya zorla boş kağıda imza attırma gibi durumlarda hukuki sürecin doğru yürütülmesi gerekir. Söz konusu suç yağma kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle karşı karşıya kalınacak cezalar oldukça ağırdır.

Ayrıca yağma suçunun on sekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından işlenmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Ancak suçun on sekiz yaşından küçük kişiler yani çocuklar tarafından işlenmesi halinde davaya çocuk ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir. Bu nedenle sürecin uzman bir ceza avukatı ile yürütülmesini öneriyoruz.

Boş Senede İmza Atmak Geçerli Midir?

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 209. Maddesinde “(1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.”
İzah edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu kanun maddesi TCK’nın Kamu güvenliğine karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Kanun maddesinde açıklandığı üzere söz konusu suç iki şekilde meydana gelmektedir.

  1. Kendisine rıza ile teslim edilen kısmen veya tamamen boş kağıda (senede/çeke) atılan imzanın kötüye kullanılması
  2. Hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilip veya elde bulundurulup kısmen veya tamamen boş bir kağıdın(Senedin/çekin) doldurulması

Açıklandığı üzere suç konusu senedin faile teslim edildiği sırada hukuken geçerli bir belge olmamasıdır. Dolayısı ile hukuken geçerli bir belge olması ihtimalinde ve bu belgede tahrifat/değişiklik yapılmış ise Türk Ceza Kanunu’nun 209/2 maddesi gereğince özel veya resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır.

Kısaca yinelemek gerekirse İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt (senet/çek) bir evrakı hukuka aykırı bir şekilde ele geçirip hukuki netice doğuracak şekilde doldurmak; TCK md.209/2 gereği suçun konusu kağıdın niteliğine göre özel veya resmi evrakta sahtecilik suçuna vücut verir. Hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiği boş kağıdı dolduran kişi, boşa kağıdın niteliğine göre TCK md.209/2 atfıyla, ya TCK m.204 gereği resmi evrakta sahtecilik suçu ya da özel evrakta sahtecilik suçu nedeniyle cezalandırılacaktır.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun cezası; üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu,  TCK 209/1 açıkça suçun şikayete bağlı bir suç olduğunu belirtmiştir. Ancak TCK 209/2’de belirtildiği gibi bu suçun işlenmesi durumunda soruşturma işlemlerine başlanması için herhangi bir şikayet aranmayacaktır. Şu halde suçun TCK 209/1 hali için şikayet süresi 6 aydır. Suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olunmaması halinde kişi şikayet hakkını kaybedecektir.

Bedelsiz Kalan Senedi Kullanmak Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu’nun 156. Maddesi gereğince “Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.”  Kanun maddesinde açıklandığı üzere Senedin borçlusu tarafından bedeli tamamen veya kısmen ödenmiş olduğu olgusu dikkate alınmadan kanuna aykırı bir şekilde senedin kullanılması ile bahsi geçen suç oluşmaktadır. TCK ‘da Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Söz konusu suç bazı hareketlerin kabulü ile oluşmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Senedin tahsili için icraya konulması veyahut dava açılması, Senedin protesto edilmesi, Senedin ciro edilmesi vs.

Bedelsiz senedi kullanma suçunun cezası; 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır (TCK m.156). Özellikle belirtelim ki; mahkeme faili aynı anda hem hapis hem de adli para cezası ile mahkum edecektir.

TCK m.167/1’e göre, bedelsiz senedi kullanma suçunun;

  • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
  • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
  • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bedelsiz senedi kullanma suçunun aşağıdaki akrabalar aleyhine işlenmesi halinde 1/2 oranında ceza indirimi uygulanır:

  • Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Yukarıda kısaca izah edilmeye çalışıldığı üzere alanında uzman bir ceza avukatı ile ilenmeli ve hak kaybının önüne geçilmelidir.