Zorla Senet İmzalatma Suçu, Senet Yağması(TCK.148)

zorla senet imzalatma suçu nedir

Zorla senet imzalatma suçu önceki Türk Ceza Kanunu’nun 499. maddesinde ayrı bir suç olarak değerlendirilmişken, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu kapsamına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinin 2. fıkrasında senedi zorla imzalatma fiili suç sayılmış ve uygulamada senedin yağması olarak ifade edilmiştir.

TCK 148/2. Fıkrasına göre “Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.” Senedin yağması düzenlenmiş ve açıkça kamu düzeni korunmaya çalışılmıştır.

Zorla senet imzalatma suçu ve davranışı dışında kanunda açıkça izah edildiği üzere, borçlu olunan bir senedi cebir ve tehditle imha etmek, yırtmak, imha edilmesine karşı koymamaya mecbur etmek de senedin yağması suçunu ifade etmektedir.

Burada kanun ayrıca kişiyi herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak duruma gelmesi ile işlenmesi halinde de aynı kanun maddeleri işletmiştir. (TCK 148/3) Yani kişiye iradesi dışında uyuşturucu ve uyarıcı madde verilerek kendisini bilemeyecek duruma gelip senet imzalaması veya var olan borç senedinin bu şekilde imha edilmesi de aynı kapsama alınmıştır.

Ayrıca Bakınız: Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu

Senedin Yağması Suçu Şartları Nelerdir? (Hile ile Senet İmzalatmak)

Bir fiilin zorla senet imzalatma suçu kapsamında değerlendirilebilmesi için Türk Ceza Kanunun’da belirtilen şartlara haiz olması gerekir, yani öncelikle cebir veya tehdidin varlığının olması gerekir.

İlk olarak kişinin tehdit, şiddet veya başka bir şekilde korkutularak senedin alınması veya geçerli senedin bu şekilde imha edilmesidir. İkinci olarak da bu fiilin maddi bir karşılığa ilişkin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İzah edilmeye çalışıldığı üzere arada nedensellik (İlliyet bağı) olması gereklidir. Yani zorla senet imzalatma gibi borç doğurucu ya da senedi zorla elinden alma, imha etme, imha edilmesine karşı koymamasını sağlayarak borçtan kurtulma amaçlarından biriyle gerçekleştirilmesi gerekir.

Zorla Senet İmzalatma Suçunun Cezası Ne Kadar?

zorla açığa imza attırma- zorla senet imzalatma suçu nedir

Zorla senet imzalatma suçu TCK ‘da yer alan yağma suçu kapsamında yargılama yapılmaktadır. Söz konusu yağma suçu basit haliyle işlendiğinde 6 yıl ile 10 yıl arasında bir hapis cezasına sebebiyet verecektir. Eğer suç nitelikli yağma şeklinde işlenmiş ise senedi zorla imzalatmanın cezası 10 yıl ile 15 yıl arasında olacaktır. Nitelikli hallerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek birden fazla fiilin varlığı durumunda ise suçun alt sınırı 10 yıldan daha fazla olacaktır.

Zorla İmzalatılan Senet Geçerli Midir?

Zorla senet imzalatma veya zorla boş kağıda imza attırma gibi durumlarda hukuki sürecin doğru yürütülmesi gerekir. Söz konusu suç yağma kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle karşı karşıya kalınacak cezalar oldukça ağırdır.

Ayrıca yağma suçunun on sekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından işlenmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Ancak suçun on sekiz yaşından küçük kişiler yani çocuklar tarafından işlenmesi halinde davaya çocuk ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir. Bu nedenle sürecin uzman bir ceza avukatı ile yürütülmesini öneriyoruz.

Zorla İmzalanan Senet Nasıl İptal Edilir?

Vekille birlikte Savcılığa başvurulup menfi tespit davası açılabilir. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin benzer bir davaya ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/8477

K. 2005/1028

T. 10.2.2005

• MENFİ TESBİT TALEBİ ( Takibe Konu Senetlerin Zorla İmzalatıldığı İddiasıyla – Şikayetin Takipsizlikle Sonuçlanmış ve Davacı Tanıklarının da İddiayı Doğrulamamış Olması – Davanın Reddi Gereği )

• SENETLERİN ZORLA İMZALATILDIĞI İDDİASINA DAYALI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Savcılığa Yapılan Şikayetin Takipsizlikle Sonuçlanmış ve Davacı Tanıklarının da İddiayı Doğrulamamış Olması – Davanın Reddi Gereği )

• CEZA SORUŞTURMASININ TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANMASI VE TANIKLARIN DAVACI İDDİALARINI DOĞRULAMAMASI ( Senetlerin Zorla İmzalatıldığı İddiasına Dayalı Menfi Tesbit Talebinin Reddi Gereği )

2004/m.72

ÖZET : Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine açtığı takibe konu senedin müvekkilinden zor kullanılarak alındığını, müvekkilinin bu konuda şikayette bulunduğunu belirterek takip konusu senetten dolayı müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitini ve senedin iptalini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, toplanan delillere göre zorla senet imzalatma konusunda yapılan hazırlık soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı, davacı tanıklarının biri dışında iddiayı doğrulamadıkları, olayı doğrulayan tanığın ise davacının damadı olduğu ve muhtemelen kendi borcuna karşılık davaya konu senedin verilmiş olması nedeniyle beyanlarına itibar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verilen kararda isabetsizlik yoktur.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine senede dayalı takip yaptığını, takibe konu senedin müvekkilinden zor kullanılarak alındığını, müvekkilinin bu konuda şikayette bulunduğunu belirterek takip konusu senetten dolayı müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitini ve senedin iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davayı kabul etmediklerini belirtmiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre zorla senet imzalatma konusunda yapılan hazırlık soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı, davacı tanıklarının biri dışında iddiayı doğrulamadıkları, olayı doğrulayan tanığın ise davacının damadı olduğu ve muhtemelen kendi borcuna karşılık davaya konu senedin verilmiş olması nedeniyle itibar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Boş Senede İmza Atmak Geçerli Midir?

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 209. Maddesinde “(1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.”
İzah edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu kanun maddesi TCK’nın Kamu güvenliğine karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Kanun maddesinde açıklandığı üzere söz konusu suç iki şekilde meydana gelmektedir.

 1. Kendisine rıza ile teslim edilen kısmen veya tamamen boş kağıda (senede/çeke) atılan imzanın kötüye kullanılması
 2. Hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilip veya elde bulundurulup kısmen veya tamamen boş bir kağıdın(Senedin/çekin) doldurulması

Açıklandığı üzere suç konusu senedin faile teslim edildiği sırada hukuken geçerli bir belge olmamasıdır. Dolayısı ile hukuken geçerli bir belge olması ihtimalinde ve bu belgede tahrifat/değişiklik yapılmış ise Türk Ceza Kanunu’nun 209/2 maddesi gereğince özel veya resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır.

Kısaca yinelemek gerekirse İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt (senet/çek) bir evrakı hukuka aykırı bir şekilde ele geçirip hukuki netice doğuracak şekilde doldurmak; TCK md.209/2 gereği suçun konusu kağıdın niteliğine göre özel veya resmi evrakta sahtecilik suçuna vücut verir. Hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiği boş kağıdı dolduran kişi, boşa kağıdın niteliğine göre TCK md.209/2 atfıyla, ya TCK m.204 gereği resmi evrakta sahtecilik suçu ya da özel evrakta sahtecilik suçu nedeniyle cezalandırılacaktır.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun cezası; üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu,  TCK 209/1 açıkça suçun şikayete bağlı bir suç olduğunu belirtmiştir. Ancak TCK 209/2’de belirtildiği gibi bu suçun işlenmesi durumunda soruşturma işlemlerine başlanması için herhangi bir şikayet aranmayacaktır. Şu halde suçun TCK 209/1 hali için şikayet süresi 6 aydır. Suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olunmaması halinde kişi şikayet hakkını kaybedecektir.

Bedelsiz Kalan Senedi Kullanmak Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu’nun 156. Maddesi gereğince “Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.”  Kanun maddesinde açıklandığı üzere Senedin borçlusu tarafından bedeli tamamen veya kısmen ödenmiş olduğu olgusu dikkate alınmadan kanuna aykırı bir şekilde senedin kullanılması ile bahsi geçen suç oluşmaktadır. TCK ‘da Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Söz konusu suç bazı hareketlerin kabulü ile oluşmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Senedin tahsili için icraya konulması veyahut dava açılması, Senedin protesto edilmesi, Senedin ciro edilmesi vs.

Bedelsiz senedi kullanma suçunun cezası; 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır (TCK m.156). Özellikle belirtelim ki; mahkeme faili aynı anda hem hapis hem de adli para cezası ile mahkum edecektir.

TCK m.167/1’e göre, bedelsiz senedi kullanma suçunun;

 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bedelsiz senedi kullanma suçunun aşağıdaki akrabalar aleyhine işlenmesi halinde 1/2 oranında ceza indirimi uygulanır:

 • Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Yukarıda kısaca izah edilmeye çalışıldığı üzere alanında uzman bir ceza avukatı ile ilenmeli ve hak kaybının önüne geçilmelidir.

20 Yanıtlar
 1. Hnf58

  Ben arkadaşımdan 10 bin TL borc aldım oda bana 20 bin TL’lik senet imzalattı zor dudurmda olduğum için kabul ettim bu durumu nasıl duzeltebilirim

  1. Okyanus Hukuk

   Merhabalar,
   Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
   Bu kapsamda zorla senet imzalatan şahıslardan olay üzerinden fazlaca bir vakit geçmeden derhal karakola giderek şikayetçi olmanız ya da haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. İmzalatılan senet hakkında ise hukuk mahkemelerinde menfi tespit davası yoluna gidebilirsiniz.

   Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 2. Sinan

  Merhabalar yapılan bir trafik kazası sonucunda trafik polisi tutanak tuttuğu halde 3.500 tlelik bir borca karşılık galeri sahibi zorla 100 bin tlelik senede imza arttırmış şahitlerimizde var galeri iyi dava edebilirmiyiz teşekürler

  1. Okyanus Hukuk

   Sinan Bey Merhabalar,
   Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
   Bu kapsamda zorla senet imzalatan şahıslardan olay üzerinden fazlaca bir vakit geçmeden derhal karakola giderek şikayetçi olmanız ya da haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. İmzalatılan senet hakkında ise hukuk mahkemelerinde menfi tespit davası yoluna gidebilirsiniz.

   Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

    1. Okyanus Hukuk

     Merhabalar,
     Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
     Bu kapsamda zorla senet imzalatan şahıslardan olay üzerinden fazlaca bir vakit geçmeden derhal karakola giderek şikayetçi olmanız ya da haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. İmzalatılan senet hakkında ise hukuk mahkemelerinde menfi tespit davası yoluna gidebilirsiniz.

     Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 3. yasın

  ıyı gunler bana zorla senet ımzalattılar 98bın tl bedelı var 3 4 gun oldu ımzam var ısmım var ama alacaklının kendı ısmı senette yAZmıyor benım nereye basvurmam gerekır alacaklı sonradan senede ısmını ekleyebılırmı ve eklerse bu farkedılırmı bu senedı benım hkkımda avukata verecegını soyledıler sahıdım yok zorla tek basıma ınzaladım lutfen acıl gerı donus yapın ne olur

  1. Okyanus Hukuk

   Yasin Bey Merhabalar,
   Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
   Bu kapsamda size zorla senet imzalatan şahıslardan olay üzerinden fazlaca bir vakit geçmeden derhal karakola giderek şikayetçi olmanız ya da haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. Tarafınıza imzalatılan senet hakkında ise hukuk mahkemelerinde menfi tespit davası yoluna gidebilirsiniz.

   Detaylı bilgi alabilmek için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak, randevu talep edebilir ve fizikken ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 4. Ahmet Aksakal

  İyi günler ben ihlas pazarlamacı sondan ürün almıştım ödemesi gelmeden hastanede yatmak zorunda kaldım o sırada pazarlamacı eve gelmiş eşime kağıda imza atmasını kefil olmasını söylemiş eşim çıkınca görüşün demiş pazarlamacı zorla imza attırdı mis eşim neye kacliraya imza attığını bilmiyor eşimin imza si iptali için ne yapmalı

  1. Okyanus Hukuk

   Ahmet Bey Merhabalar,

   Satın almış olduğunuz ürün kapsamında firma ya da ilgili ile görüşme sağlayarak imzalatılan kağıdın bir örneğinin tarafınıza iletilmesini talep edebilirsiniz. Burada konutunuza ne şekilde girildiği pazarlamacı kişi tarafından başkaca suçlar işlenip işlenmediği açısından incelenmelidir. Söz konusu şahıs konutunuza eşinizin izni ve rızası olmadan, tehdit veya cebir kullanarak girmiş ise zorla senet imzalatmanın yanı sıra konut dokunulmazlığının ihlali gibi TCK kapsamında başkaca suçlar da işlenmiş olabilir. Bu kapsamda öncelikle zorla senet imzalatmanın şartları da göz önünde bulundurularak suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
   Senedin iptali için ise hukuk mahkemelerinde dava açılmalıdır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu oluşturabilir, fiziken danışmanlık talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 5. Ozan

  iyi çalışmalar kolay gelsin.Bana bi yaklaşık 4 ay önce zorla baskıyla boş senet imzalatıldı.Olaya tek tanık olan kişi boşanma kararı aldığımız eşimdi.Eşim 1 ay önce vefat etti.Bana boş seneti imzalatan kişi ise kayınpederim.Senet işleme koyulmadan gidip hemen adliyeden şikayetçi oldum.Kendisine hiçbir şekilde borcum yok.Ne kağıt üzerinde nede başka bi şekilde kendisine borcum yok.Herhangi bir delilim yok.Sadece şu var,ben şikayetçi olduktan bir süre sonra eşim beni aramıştı ve şikayetimi geri çekmemi istemişti.O telefon görüşmesinde senetin çantasında olduğunu ve halâ boş olduğunu belirtmişti.Ses kaydı almadım.Ama bu şekilde bir görüşme gecti telefonda aramızda.Durum bu.Şimdi size sorum şu;bu boş senet benim hayatımı karartır mı?Sizce bu durumdan yakamı kurtarma şansım nedir?Şimdiden teşekkürler

  1. Okyanus Hukuk

   Ozan Bey Merhabalar,

   Öncelikle bizi tercih ettiğini için teşekkür ederiz. Şöyle ki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 592.maddesi gereğince açığa senet düzenlemesi mümkündür. İlgili senet yasal şartları taşıdığı takdirde geçerlidir. Senedin sonradan doldurulması ise senedin geçerliliğini etkilemez. Ancak açığa atılan imza sonucunda hukuki bir ilişki ya da tarafların karşılıklı anlaşmasına dayalı olarak şartlara göre sonradan doldurulması halinde geçerli olması mümkündür.

   Esas olan söz konusu bu imzanın size ait olması ve kendi rızanız ile imzalamış olmanızdır. Sizin bahsetmiş olduğunuz hususlar kapsamında, kendi hür iradeniz ile bir anlaşma kapsamında açığa imza atmadığınız anlaşılmaktadır. Bu durumda aleyhinize ilişkin hukuki bir konu mevzu bahis olacak ise de karşı taraf (kayınpederiniz) Türk Ceza Kanunu 209. maddesi gereğince ‘Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu’ işlemiş olacaktır.

   Kural olarak, açığa atılan imzanın kötüye kullanıldığı ancak yazılı delil ile ispatlanabilmektedir. Sizin durumunuzda tarafınızca imzalanarak verilen boş kağıt ispatlanması halinde hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği kabul edilebilir ise kayınpederiniz tarafından da söz konusu işbu boş kağıt yine hukuka aykırı bir şekilde doldurulur ve aleyhinize kullanılmak istenilmesi halinde boş kağıdın niteliğine göre Türk Ceza Kanunu m. 209/2 atfıyla, yine TCK m.204 gereği resmi evrakta sahtecilik suçu yahut özel evrakta sahtecilik suçu nedeniyle cezalandırılması söz konusu olabilecektir.

   Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki, yazılı delil ile ispat zorunluluğunun aksine boş kağıdın veya senedin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği iddiası tanık dahil her türlü delil ile ispatlanabilir.
   Bu genel bilgiler kapsamında, iradenize uygun olmayarak imzalamış olduğunuz boş kağıt kural olarak hükme esas alınmamalıdır. Herhangi bir hak kaybına uğramamanız adına Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu talep edebilir, fiziken detaylı danışmanlık alabilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

   1. Ozan

    Öncelikle verdiğiniz cevap için teşekkür ederim.Ancak tanık olarak orada sadece eşim vardı ancak oda 1 ay önce vefat etti.Dediğim gibi delil olarak kullanabileceğim sadece rahmetli eşimle gerçekleştirdiğim o telefon görüşmesi var.Bunu kullanabiliyor muyuz?Ses kaydı almadım.

    1. Okyanus Hukuk

     Ozan Bey Merhabalar,

     Biz teşekkür ederiz. Şöyle ki, bu konuya ilişkin herhangi aleyhinize bir durumun olması halinde olayın mağduru da olarak dosyayı aydınlatmak istemeniz en doğal hakkınızdır. Dolayısıyla bahse konu kapsamında ‘hukuka aykırı olmamak kaydıyla’ eşiniz ile aranızdaki geçmiş olan telefon konuşmalarınızı delil olarak dosyanıza sunabilirsiniz ya da ilgili mahkemeden bu hususa ilişkin delil toplanmasını da talep edebilirsiniz. Uygulamada iletişimin denetlenmesi için birtakım şartların oluşmasının arandığını ve bu tarz delillerin toplanabilmesinin kolay olmadığını da ayrıca önemle paylaşmak isteriz. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Büromuzu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 6. Murat

  iyi günler ben eşimle 2 defa boşanma davası açtım sonra tekrardan davayı tehditleri yüzünden çekmek zorunda kaldım evde karı koca arasında küskün barışmak maksatlı 20000 TL 50000 TL 100000 TL 200000 TL l toplamda 1000000 TL senet imzaladım boşama davası açtığım zaman bu senetleri avukata veririm senin hayatını karartıcı memuriyetten bitiririm diye tehdit ediyor senetleri ailesine Ankaradayım göndermiş ben bu senetlerin iptalini sağlayabilirsiniz bana bu konuda yardımcı olabirmisiniz.

  1. Okyanus Hukuk

   Murat Bey Merhabalar,
   Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle ki , tarafınıza yapılmakta olan tehditleri ispatlamak suretiyle tehdit sebebiyle eşiniz hakkında dava açılabilir ve uzaklaştırmak koşuluyla koruma kararı talep edilebilir. İmzalamış olduğunuz senetlerin ise mesleki hayatınızın bitmesine ilişkin organik bir bağı olmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki ifade ettiğiniz üzere iradeniz fesatta uğratılmıştır. Dolayısıyla senetlerin de mahiyeti birlikte düşünüldüğünde geçerlilikleri tartışmalı olacaktır. Yasal hak iddialarınız için kanuni süreleri kaçırmamanız ve herhangi bir hak kaybına uğramamanız önceliğiniz olmalıdır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

 7. Efe

  Selam iyi çalışmalar biz inşaat firmasıyla yurtdisina gittik çalısmaya bize 200 binliralık senet imzalattılar senedi imzalatma sebebleri kendilerini güvence altına almak almanyada resmî insaatta çalışma saat ücreti 15 euro iken bize el altından 7 euro veriyorlar ama bodrolarımızı 15 Euro’dan alıyoruz polis geldiginde bodro gösteriyoruz sikayet edemiyoruz 7 euro veriyorlar die bu senetlerden bişi cıkarmı iyi çalışmalar

  1. Okyanus Hukuk

   Efe Bey Merhabalar,
   İşvereninizin zoruyla imzalamış olduğunuz bu senedin geçerizliğini, senedin sizden hukuka aykırı alındığını, aslında böyle bir borcunuzun olmadığını tanık dahil tüm delillerle ispat etmeniz söz konusu olabilmektedir. Bu senede dayalı bir borcunuzun olmadığını tespit ettirmek için hukuk mahkemelerinde dava açabileceğiniz gibi işvereniniz hakkında da suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   1. Sevval

    Merhabalar bana tehtitle 250 bin TL’lik senet imzalatıldı korktuğum içinde imza atmak zorunda kaldım ve imzayı attıran ve birtek ben vardım başka kimse yoktu yanımızda elimde delil veya ispatim yok bana karşı bu seneti kullanabilirlermi ?

    1. Okyanus Hukuk

     Şevval Hanım Merhabalar,
     Bu senede dayalı bir borcunuzun olmadığını tespit ettirmek için hukuk mahkemelerinde dava açabileceğiniz gibi size zorla senet imzalatan kişi hakkında suç duyurusunda da bulunabilirsiniz. Senedin size karşı kullanılmasından önce suç duyurusunda bulunmanız sizin yararınıza olacaktır. Detaylı bilgi için Okyanus Hukuk Bürosunu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

     Saygılarımızla, iyi günler dileriz.

Bir yorum yaz