Yabancıların Türkiye’de İş Yeri Açma Şartları ve Prosedürleri

Yabancıların Türkiye'de İş Yeri Açma Şartları ve Prosedürleri

Bu içeriğimizde yabancıların Türkiye’de işyeri açma şartları ve prosedürleri hakkında genel çerçeve bilgiler bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için büromuzdan randevu talep edebilirsiniz.

Türkiye’de işyeri açmak isteyen yabancıların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alış olması zorunludur. İlgili bakanlıktan alınmış çalışma iznine sahip olmayan yabancıların Türkiye’de işyeri açabilmesi mümkün değildir.

Türkiye’de bulunan yabancılar, işyeri açmak suretiyle kendi ad ve hesaplarına çalışmak istediği takdirde, ilgili işyerlerinin yetkili merciler nezdindeki kuruluş işlemlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması ve tamamlanmasının ardından çalışma izni alınması amacıyla Bakanlığa müracaat etmesi gereklidir. Türkiye’de yabancıların iş yeri açma prosedürleri hususunda hatalı veya ihmali bir işlem yapmamak adına deneyimli bir avukat ile birlikte hareket etmek kişinin yararına olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak başvuru ili birlikte Bakanlık tarafından değerlendirmede bulunularak başvurusu uygun bulunan yabancılara çalışma izni verilir. Çalışma izni alan yabancılar, izin belgesiyle beraber ilgili belediyelere müracaat etmek suretiyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmelidir.

Yabancılar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş yeri sahibi ya da iş yeri ortağı olan yabancı kişilere de süreli çalışma izni verilerek, ilgili belediyelerin söz konusu yabancılara süreli çalışma izin belgesinde ifade edilen süreler gözetilerek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeleri mümkündür. Belediyelerin, süreli çalışma iznini haiz olan yabancılardan haricen bağımsız çalışma izin belgesi talep etmesine gerek yoktur.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli kişilerin Türkiye’de çalışabilmeleri için de yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni almaları şarttır. Çalışma izni olmaksızın çalışıldığı takdirde ve idari para cezası yaptırımı düzenlenmiştir.

Geçici koruma kapsamında bulunan ve kendi adı ve hesabına münferit çalışan kişiler, vergi numarası olması şartı ile iş yerinin kuruluş prosedürünü tamamlamasını takiben şirketler için ticaret sicil gazetesi, şirket değil gerçek kişi tacirler ise de esnaf ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi söz konusu iş yerinin faaliyetini ifade eden belgelerin müracaat sırasında otomasyon sistemine tanıtılması kaydıyla çalışmaya başlamazdan evvel çalışma izni almak mecburiyetindedir. Zira yetkili merciiler tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken, ilgili yabancının çalışma iznine sahip olması şartı aranır.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması halinde süreci düzenleyen hukuki prosedüre bağlı kalınarak ilerlenmesi gerekir. Bu itibarla Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancıların deneyim sahibi şirket avukatı ile iletişime geçerek kendisinden hukuki yardım talep etmesi faydalı olacaktır. Zira uygulamada sıkça karşılaşılan hak, menfaat ve zaman kayıplarının birçoğu, uzman bir avukattan hukuki yardım alınmaması nedeniyle yaşanmaktadır.

Yabancı uyruklu kişiler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancılar, 6224 sayılı eski kanun döneminde yalnızca anonim şirket ve limited şirket kurma hakkına sahipti. Fakat, 4875 sayılı yürürlükteki kanun ile yabancıların şirket kurma sürecinde şirket türü ile ilgili maruz kaldığı kısıtlama kaldırılarak mevcut şirket türlerinin tamamını kurabilme hakkı tanındı. Buradan hareketle yabancılar; şahıs şirketi kapsamında;

 • Kollektif şirket,
 • Komandit şirket,
 • Adi şirket,
 • Kooperatif şirketleri,

Kurabilir. Sermaye şirketleri kapsamında ise;

 • Anonim şirket,
 • Limited şirket,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket,

Kurabilir.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurma Süreci

Yabancıların Türkiye’de şirket kurma süreci somut olaya göre birkaç farklılık içerse dahi genel prosedür şu şekilde ilerlemektedir:

 • Şirket kuruluşuna ilişkin ön hazırlık yapılmalı,
 • Yabancı tarafından kurulacak şirketin türü belirlenmeli,
 • Şirketin faaliyetine ilişkin ana sözleşme hazırlanması,
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden kuruluş müracaatı yapılmalı,
 • Gereken evrakların hazırlanması ve noter tasdiki,
 • Şirkete ilişkin vergi numarası alınması,
 • Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu hesabına yatırılması,
 • Taahhüt edilen sermayenin belirli bir tutarının şirket banka hesabına yatırılması,
 • Banka hesabına yatırılan tutarın belgelenmesi,
 • Şirketin tescili adına müracaatın ilgili müdürlüklere yapılması,
 • Vergi levhası alınması,
 • Sosyal güvenlik numarası alınması,
 • Gerekli defterlerin tasdiki,
 • Şirket kuruluş bildirisinin takibi,
 • Vergi dairesinden şirket kuruluş bildirisi talebi,
 • İmza sirküleri oluşturulması,
 • VERBİS kaydı.

İfade edilen aşamaların her biri kendi içerisinde karışık işlemleri ihtiva eder. İşlemler yapılırken güncel mevzuata uygun bir şekilde ilerlenmeli ve hatalı işlemlerden kaçınılmalıdır. Bu itibarla yetkin ve deneyimli bir avukattan hukuki danışmanlık alınması son derece önemlidir.

Bir yorum yaz