Temyiz Dilekçesi Örneği

İstinaf mahkemelerinin baktığı bir davanın bir üst mahkemeye taşınması temyiz olarak nitelendirilmektedir. İstinaf mahkemelerince verilen bir kararın bozulması için, temyiz dilekçesi örneği ile talep edilmesi gereklidir.

İstinaf mahkemelerinin kararının değişmesi ya da bozulmasına adına verilecek istinaf mahkemesi kararını temyiz dilekçesi örneği, temyiz mahkemesi olarak geçen Yargıtay tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır.

Temyiz Süresi Ne Zamana Kadardır?

İstinaf mahkemelerinde kararın bildirilmesi ve tebliğ edilmesinden itibaren temyiz süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Kanunda belirtilen yasal süre içinde temyiz dilekçesi örneği verilerek temyiz hakkının kullanılması gerekir. Eğer temyiz dilekçesi verilmezse, temyiz hakkından feragat edildiği anlaşılır.

Kararın verildiği gün sayılmadan, temyiz süresinin hesaplanması yapılmaktadır. Hesaplamaya hafta sonu dahil edilmez ve hafta sonunun ardından gelen ilk iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilerek hesaplama yapılır.

Dava taraflarının duruşmada olmasa da hâkim kararı verir ve taraflara posta yoluyla tebliğ eder. Tebliğ edilen karar, hemen ertesi gün işlemeye başlar. Taraflar, mahkemede hazır olarak bulunuyorsa, hâkim, sözlü olarak kararını açıklar. Tarafların kararı almasının ardından temyiz süresi başlamış olur.

Diğer mahkeme temyiz süreleri:

 • Asliye Hukuk Mahkemelerinde 15 gün
 • Sulh Hukuk Mahkemelerinde 8 gün
 • İş Mahkemelerinde 8 gün
 • Ceza Mahkemelerinde 7 gün
 • Hukuk İcra Mahkemelerinde 10
 • Ceza İcra Mahkemelerinde 7 gün
 • İdari Yargı Mahkemelerinde 30 gün
 • Kadastro Mahkemelerinde 15 gün
 • Temyiz isteminin reddedilmesine ait mahkeme kararları için 7 gün
 • İflasa ait genel mahkeme kararları 10 gün
 • Konkordato hakkında alınan hükümler 10 gün

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Temyiz başvurusu yaparken bazı noktalara dikkat etmek gereklidir. Ceza temyiz dilekçesi örneği hazırlarken muhakkak temyiz sebebinin bildirilmesi gereklidir. Eğer sebep bildirilmezse, Yargıtay, temyiz dilekçesi örneği için reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca, somut bir sebebin gösterilememesi sonucu, usulünce yapılan bir temyiz davasının açılmadığı hükmüne varılır.

Hangi Kararlar Temyiz Edilemez?

Herhangi bir davada verilen karar bazı durumlarda bozulmak ya da değiştirilmek istenebilir. Bunun için temyiz başvurusunda bulunulur. Eğer dava adli mahkemede ise temyiz mahkemesi Yargıtay kabul edilir. Eğer dava idari mahkemede oluyorsa bu davaların temyiz mahkemesi ise Danıştay olmaktadır. Buna karşılık idari ve vergi mahkemelerinin bazı kararlarına ise bölge idare mahkemesi bakmaktadır.

 • Miktarı ve değerinin 25bin ve üzerini geçmeyen davalarda alınan kararlar
 • Özel kanunlar içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nin alanına girdiği belirtilen davalardaki kararlar
 • Geçici hukuki korumalar adına alınan kararlar
 • Çekişmesiz yargı işlerinde alınan kararlar
 • Nüfus kayıtlarında düzeltme yapılması davalarında alınan kararlar
 • Yargı durumundaki ilk derece mahkeme hâkimlerinin davaya bakmalarında fiilen ve hukuken bir engelin çıkması sonucu, davaların o yargı durumundaki başka bir mahkemeye aktarıldığına dair alınan kararlar
 • Yargı durumunda ilk derece mahkemeleri arasında görev ve yetkilerde uyuşmazlıkları çözerken alınan kararlarla merci tayinine ait kararlar

Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz dilekçesi örneği istinaf mahkemelerine gönderilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gereklidir. Temyiz dilekçesi yazılırken, karşı taraf sayısı kadar da örnek çıkarılması gereklidir.

Temyiz dilekçesinde bulunması gereken maddeler:

 • Temyiz eden taraf ile karşı davalının sıfatları, ad ve soyadları, vatandaşlık numaraları ve adres bölümü
 • Varsa avukatların ya da vekillerinin ad, soyad ve adresleri
 • Temyiz kararının hangi bölgede hangi adliye mahkemesi hukuk dairesinde verildiği, tarih ve sayısı
 • Yargıtay tarafından alınan bozma kararı ve bu bozma kararına karşılık, ilk derece mahkemesince alınan yeni karar ya da varsa direnme kararına karşı temyizde direnme kararı, hangi mahkemece verildiği, tarihi ve sayısı
 • Karar ilamının temyiz edene bildirildiği tarih
 • Alınan karar özeti
 • Temyizin somut sebepleri ve neden temyiz istendiği
 • Duruşma istemi varsa, duruşma istemine ait istek
 • Temyiz edenin, avukat ya da vekilinin imzası

Bir yorum yaz