Tefecilik Suçu Ve Cezası (TCK.241)

tefecilik suçu ve cezası

Tefecilik Suçu Nedir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 241. Maddesinde tefecilik suçu düzenlenmiştir.  Madde metninde, kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para verilmesi fiili tefecilik suçu olarak tanımlanmıştır.

Tefecilik Suçunun Unsurları

Tefecilik suçu 3 şekilde işlenebilir: ödünç para vererek işlenen tefecilik suçu, senet kırdırmak yoluyla işlenebilen tefecilik suçu ve kredi kartı tefeciliği.

Tefecilik suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Sanığı para kazanma kastıyla hareket etmiş olması gereklidir. Suçun faili herkes olabilir. Tefecilik suçuna iştirak mümkündür. Suçun zincirleme şeklinde işlenebileceği kabul edilmektedir. Ayrıca tefecilik suçunda mağdurun rızası hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmez.

Tefecilik Suçunun Cezası

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK md. 241/1)

Ayrıca tefecilik suçunun; bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi verilecek cezayı arttıran, suçun nitelikli halidir.

TCK md. 242 kapsamında tefecilik suçunun işlenmesiyle, tüzel kişiler yararına haksız menfaat sağlaması durumunda tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Tefecilik Suçu Nasıl İspat Edilir?

Tefecilik suçunda ispata ilişkin başvurulabilecek kaynaklar Yargıtay kararlarıdır. Yargıtay bu konuda verdiği kararlarda, kişiler arasındaki akrabalık ve iş ilişkisini baz almıştır. Kişiler arasında bu tarz bir ilişkinin bulunmaması tefecilik suçunun varlığına ilişkin kanıt olarak değerlendirilir.

Ayrıca tefecilik suçu işlediği düşünülen şüphelinin ev veya işyerinde başkalarına ödünç para verdiğine dair senetlerin varlığı suçun ispatı açısından önemlidir. Ele geçirilen senetlerde yazan isimler tanık olarak dinlenmelidir.

Tefecilik Suçunda Şikayet, Uzlaşma, Zamanaşımı Ve Görevli Mahkeme

Tefecilik suçu suçu takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu nedenle 8 yıllık dava zamanaşımı süresi (TCK 66/1-e)  içinde, tefecilik suçuna ilişkin her zaman soruşturma ve kovuşturma yapılması mümkündür.

Kanunen soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar için uzlaşma yolu açıktır. Ayrıca CMK md. 253’te uzlaşma kapsamındaki suçlar düzenlenmiş olup kanunda özel olarak düzenlenen suçlarda uzlaşma kapsamındadır. Tefecilik suçu CMK md. 253’te düzenlenmemiştir ve  uzlaşma kapsamında değildir.

Tefecilik suçuna ilişkin yapılan yargılamalarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli Para Cezası:

TCK md. 52’de adli para cezasının nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir. Adli para cezası tek başına bir yaptırım olarak uygulanabileceği gibi hapis cezası ile birlikte uygulanabilir. Tefecilik suçundan dolayı hapis cezasının yanı sıra adli para cezasına hükmedilir. Bu sebeple verilecek hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi:

Türk Ceza Kanunu’nun “hapis cezasının ertelenmesi” başlıklı 51. Maddesinde, hapis cezasının ertelenmesi için gereken şartlar ve koşullar detaylı olarak belirtilmiştir. Bu madde kapsamında erteleme verilen hapis cezasının infazından şartlı olarak vazgeçilmesi anlamına gelmektedir.Tefecilik suçu bakımından hapis cezasının ertelenmesi imkanından faydalanılabilmesi mümkündür.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:

CMK 231/5’te 2 yıl ve altında cezaya hükmedilen suçlarda mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verebileceği düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında sanığa verilecek cezaya ilişkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilmesi mümkündür.

Bir yorum yaz