Suçta Tekerrür Nedir?(TCK 58)

Suçta Tekerrür nedir - TCK 58

Suçta tekerrür, Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesinde tartışılan “Suçun tekrarı ve özel tehlikeli suçlular” başlığında, yeni bir suç işlemeden önce bir suçtan hüküm giymiş bir kişinin belirli bir süre içinde kabul edildiği ifade edilmektedir.

Cezanın belirlenmesinde cezayı artıran bir durumdur. Tekrar hükümleri ile hem ilk defa suç işleyen bir kişinin yeni suç veya suçlar işlemesinin engellenmesi hem de toplumun tehlikeli suçlara karşı korunması amaçlanmaktadır. Suçta tekerrür nedir sorusuna genel özet nitelikli bu şekilde cevap verilebilir.

Tekerrürün Hukuki Durumu

Suçta tekerrür yani tekrar, bir kimsenin daha önceki bir suçtan dolayı cezası ve infazının kesinleşmesinden sonra belirli bir kontrol süresi içinde tekrar suç işlemesi durumudur.

Suçta yinelenen bir güvenlik önlemidir. İnfaz sistemimize göre tekrar hükümlerine göre suç işleyenlerin idam edilme olasılığı daha yüksektir. Halk arasında uzama olarak belirtilen sürelerin daha uzun olacağı öngörülmektedir.

Suçta Tekerrürün Yasal Kaynağı

Kanunumuz, topluma karşı suç işleyenleri toplumdan uzaklaştırmayı ve yeniden suç işleme düşüncesi olan kişileri caydırmayı ve infaz süreleri ile pişmanlık duymayı amaçlamaktadır.

Suçu tekrarlamak için, kişi iki kez suç işlemişse bunun tekrarlanacağını söylemek doğru değildir. Tekrar hükümleri detaylı olarak düzenlenmiş bir kurumdur.

Suçun Tekrarı Koşulları

Tekrar hükümlerinin uygulanabilmesi için failin kesin mahkûmiyete sahip olması gerekli ve yeterlidir. Yani kişi daha önceden kesinleşmiş bir mahkûmiyettedir ve bu kesinleşmeden anlamamız gereken, ilk mahkûmiyet kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesidir. Mahkûmiyet kararının kesinleşmesi gerekirken, cezanın infaz edilmesi şartı bulunmamaktadır.

Suçun Tekrarı İçin Cezanın İnfazı Şartı Aranmaz

Burada anlamamız gereken, kişiye hapis cezası verilmesi ve bu cezanın kesinleşmesidir. Bu aşamada kişi sürekli kaçarsa ve cezanın infazı bir şekilde sağlanamazsa, o zaman kendini tekrar edecektir.

Suçun Tekrarı Süreleri

Önceki bir suçtan dolayı tekrarlama hükümleri;

a) Beş yıldan fazla hapis cezası hâlinde bu cezanın infaz tarihinden itibaren beş yıl,

b) Beş yıl veya daha az hapis cezasının infaz tarihinden itibaren üç yıl veya adlî para cezası halinde,

Geçtikten sonra işlenen suçlardan dolayı uygulanmaz.

Görevi kötüye kullanma cezaları nedeniyle suçun tekrarı hükümleri uygulanmaz. Kasıtlı suçlar için önceden kasıtlı bir suç işlenmiş olmalıdır. Kasıtlı bir suçtan sonra ihmalkâr suç işlenirse suçun tekrarı hükümleri uygulanmaz.

Aynı şekilde, ihmalkâr bir suç için, daha önce ihmalkâr bir suçtan mahkûm edilmiş olmalıdır. Trafik kazası nedeniyle ihmal sonucu yaralanma suçunu işleyen kişi, kasten adam öldürme suçu işlemişse, tekrarlama hükümleri uygulanmaz. Ancak, dolandırıcılık suçunu işleyen kişi kasten işlendiği için, daha az hakaret cezası da olsa, tekrar hükümleri uygulanacaktır.

Kasıtlı öldürme, kasıtlı yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcıların üretimi ve ticareti ile para veya değerli damga sahteciliği hariç; Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararlar tekrara dayalı olmayacaktır.

18 Yaş Altı için Tekerrür

18 yaşın altındaki çocuklar tarafından işlenen suçlar, mükerrer sayılmaz. Ayrıca 17 yaşında işlediği bir suçtan sonra 19 yaşında tekrar suç işlese bile tekrar hükümleri uygulanmaz.

Mükerrer İnfazı Nedir?

(1)Tekrarı halinde işlenen bir suçtan hükümlü

a) Otuz dokuz yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis,

b) Otuz üç yıl müebbet hapis,

c) Hapis cezasının dörtte üçünün infaz kurumunda iyi durumda çekilmesi halinde şartlı tahliyeden yararlanılabilir.

(2) Tekrardan dolayı şartlı tahliye süresine eklenecek tutar, tekrara dayalı en ağır cezayı geçemez.

(3) İkinci tekerrür hükümlerinin uygulanması halinde hükümlü, şartlı salıverilmez.

(4) Hâkim, cezanın infazının tamamlanmasından sonra ve bir yıldan az olmamak üzere, suç işleyen için bir inceleme süresi belirler.

(5) Koşullu salıvermeye ilişkin hükümler, tekrar için belirlenen denetim süresi boyunca uygulanır.

(6) Hâkim, suç işleyen için denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

(7) (Ek: 18/6 / 2014-6545 / 82 md.) Cezanın infazının tamamlanmasından sonra devam eden kontrol döneminde, bu hükümlere göre kendilerine getirilen yükümlülük ve yasaklara aykırı hareket edenler madde infaz hakiminin kararı ile disiplin hapis cezasına çarptırılır. Disiplin cezasının süresi on beş günden az, üç aydan fazla olamaz.

(8) (Ek: 18/6 / 2014-6545 / 82 md.) Çocuğa karşı işlenen bir suç nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası verilmesi halinde birinci fıkradaki şartlı salıverilme süreleri uygulanır.

Madde 17/4 uyarınca suçlular aşağıdaki kanun maddesinden yararlanamazlar.

Sıklıkla karşılaşılan bir diğer husus ise, kişi tekrar hükümleri çerçevesinde cezalandırılsa bile, bu durum hükümde yer almıyorsa, itiraz veya temyiz halinde otomatik tekerrür hükümlerinin uygulanmamasıdır. Çünkü yolsuzluk yasağı var. Ancak Genel Ceza Kurulu kararına göre, aleyhine bir yasak olmasına rağmen TCK 58 9.maddeye göre suçlular özel tehlikeli suçlular olarak kabul edilirler ve suçlulara özel infaz rejimi ve cezaya tabidirler. Daha sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasının emredileceği öngörülmektedir.

Bir yorum yaz