Blog Yazıları

Ceza

Bu kategoride Türk ceza hukuk sistemindeki ceza kanunları ile ilgili suç tanımlarını, unsurlarını ve cezalarını içerir.

Suçu ve Suçluyu Övme Suçu
Suçu ve Suçluyu Övme Suçu Nedir? Suçu ve suçluyu övme suçu, mahkeme kararı ile suçu sabit olan bir şahsı ya da o şahsın işlediği suçun övülmesi suçudur. Suçu ve suçluyu övme, 5237 sayılı TCK’nın 215. maddesinde tanzim edilmiştir. İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu...
Read More
Bedelsiz-Senedi-Kullanma-Sucu
Bedelsiz senedi kullanma suçu; bedeli tamamen ya da kısmen ödenmiş bir senedin, alacaklı tarafından ödeme durumu göz ardı edilerek kullanılması halidir. (TCK m.156). Bedelsiz senedi kullanma suçu, TCK m.156’da “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde tanzim edilmiştir. Bedelsiz senedi kullanma suçu, özel hukuk ve ceza hukuku anlaşmazlıklarının aynı anda vuku bulduğu bir durum olduğundan, özel ispat kurallarının...
Read More
Taksir Ne Demek
Taksir Ne Demek TDK? Taksir ne demek; çeşitli hukuki metinler, pasajlar ve mahkeme ilamlarında sıkça kullanılan taksir sözcüğü ile karşılaşan bireylerin, taksirin ne anlama geldiğini öğrenmek adına yanıt aradığı sorudur. Taksir ne demek sorusu; TDK ve hukuk literatürü olmak üzere iki farklı şekilde yanıtlanabilir. Taksir, TDK sözlüğünde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kusur etme, kusurda bulunma.” Arapçadan...
Read More
Yüz Kızartıcı Suç Nedir
Yüz kızartıcı suçlar, Anayasa ve bazı özel kanunlarda sayma usulü ile belirlenmiş ancak açık bir şekilde tanımlanmamış bir suç kategorisini ifade eder. Yüz kızartıcı suçlar ibaresinin çıkış noktası, hukuka aykırı işlem veya eylem yapan kişilerin, işledikleri suçun manevi ağırlığının kamuoyu vicdanında yarattığı rahatsızlıktır. Yüz kızartıcı suçlar Türk Ceza Kanunu tarafından ayrıcı bir suç kategorisi olarak...
Read More
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu md.188’de hüküm altına alınmıştır. Buna göre; uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satışı ve satışa arz edilmesi, bir başkasına temin edilmesi, sevki, nakli, depolanması, ticari amaçla satın alınması ve kabul edilmesi ile işlenir. Bu itibarla, seçimlik hareketle işlenen bir suçtur....
Read More
Sanık Ne Demek
Sanık ne demek CMK ile yanıtlanmış olup işbu Kanundaki tanıma göre; kovuşturma sürecinin başlaması ile kişi hakkındaki hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir. O halde, sık sık araştırılan ve yanıtı aranan sanık ne demek sorusu, en kısa ifade ile hüküm kesinleşinceye değin suç şüphesi altındaki kişi olarak açıklanabilir. Kovuşturma ile hakkında tesis edilen...
Read More
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesinde düzenleme altına alınmış olup “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde tanzim edilmiştir. Buna göre; Cumhurbaşkanına suikast gerçekleştiren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kişi hakkında ise; söz konusu suça dair ceza ne...
Read More
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu, Türk Ceza Kanunu md.302’de “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” bölümünde düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre; devlet topraklarının tamamını veya bir kısmı yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmı devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen...
Read More
Anayasayı İhlal, Hükümete ve Yasama Organına Karşı Suç
Anayasayı ihlal, hükümete ve yasama organına karşı suç, Türk Ceza Kanunu’nu md.309 – 316’de düzenleme altına alınmış olup “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” olarak tanzim edilmiştir. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar: Anayasayı İhlal Suçu,Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu,Yasama Organına Karşı Suç,Hükümete Karşı Suç,Hükümete Karşı Silahlı İsyan Suçu Anayasayı...
Read More
Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar
Ağır Ceza Mahkemesi, 5235 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde görev alanı düzenlenen, yasada hüküm altına alınan cezalar açısından miktarı en ağır suçlara dair yargılamayı yürüten, ilk derece ceza yargılamasında görevli mahkemedir. Ağır ceza mahkemesi tarafından yargılamaya konu edilecek suçlar belirlenirken, 5235 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde düzenlenen suç vasfı ve ceza miktarı kriterleri esas alınır. Asliye ceza...
Read More
1 2 3 4 6