Blog Yazıları

Blog

Avukatlık  blog alanı, kanun ve ceza durumlarını iş haklarıyla alakalı tüm güncel bilgileri bu alandan öğrenebilirsiniz.

ceza hukukunda mahsup nedir
Bu içerikte ceza hukukunda mahsup nedir, başka suçtan tutukluğunun mahsup edilmesi şartları, tutukluluk ve gözaltı sürelerinin adli para cezalarından mahsubu gibi konuları detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Mahsup 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde mahsup; hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin hükmolunan hapis...
Read More
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu TCK md. 109’da düzenlenmiş olup hürriyete karşı suçlar kapsamına girmektedir. Bir kimsenin kendi arzusu ve iradesiyle bir yere gitme veya bir yerde kalma konusunda hareket edebilme özgürlüğünün engellenmesi bu suçun konusunu oluşturur. Suçun oluşması için bir kimsenin hukuka aykırı olarak hürriyetinden yoksun bırakılması gerekir. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Unsurları...
Read More
huzur ve sükunu bozma suçu
Sırf huzur ve sükunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon  edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması huzur ve sükunu bozma suçu oluşturur. (TCK md. 123) Burada suçtan bahsedilebilmesi için bu davranışlarda bulunan kişilerin mağdurun huzur ve sükununu bozma kastıyla hareket etmesi gerekir. Huzur ve Sükunu Bozma Suçu Şikayet...
Read More
koşullu salıverme şartlı tahliye nedir
Koşullu salıverme, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu’nda  (md. 107) düzenlenmiştir. Kişinin hapis cezasını cezaevinde iyi halli olarak geçiriyor olması durumunda, hapis cezasının geri kalan kısmını denetim altında tutulmak şartıyla cezaevi dışında infaz edilmesi durumuna koşullu salıverme denir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. (MD...
Read More
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı - Takipsizlik Kararı
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı CMK md. 172’de düzenlenmiştir. Madde hükmünce; Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde şüphe oluşturacak yeterli delil bulamaması halinde veya kovuşturma imkanının bulunmaması hallerinde verdiği takipsizlik kararını ifade eder. Yeterli Şüphe Bulunmaması Nedeniyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi 5271 sayılı CMK’nın “kamu davası açılması” başlıklı bölümünde soruşturma evresinde yeterli şüphe bulunması halinde yapılacaklar...
Read More
dolandırıcılık suçu cezası ve unsurları
Dolandırıcılık suçu; 5237 sayılı TCK’nın 157-159. Maddeleri arasında malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Madde metninde dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere dolandırıcılıktan söz edilebilmesi için aldatma kastı, hile ve malvarlığında eksilmenin meydana  gelmesi gerekmektedir. Dolandırıcılık Suçunun...
Read More
iftira suçu , iftira suçunun cezası
İftira suçu, 5237 sayılı TCK’nın ikinci bölümünde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığında düzenlenmiştir. TCK md. 267 uyarınca: Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için , bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir. Bunun yanı...
Read More
Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu
Bu makalemizde siyasal veya askeri casusluk suçu nedir, bu suçun oluşabilmesi için hangi unsurların olması gerektiğini, suçun zamanaşımı ve görevli mahkeme ile detaylı bilgiler bulacaksınız. Siyasal veya askeri casusluk suçu, 5237 sayılı TCK’nın 328. maddesinde “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” bölümünde şu şekilde tanzim edilmiştir. İlgili kanun maddesinde şu şekilde ifade edilir: Siyasal veya...
Read More
resmi belgede sahtecilik suçu- resmi evrakta sahtecilik suçu
Resmi belgede sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar kapsamına girer ve TCK 204. maddelerine göre yargılanan ve cezalandırılan bir suçtur. Resmi evrakta sahtecilik, üç değişik opsiyonel yöntemle kasten işlenebilen bir suçtur: Belgeleri sahte olarak üretilmesi ya da halihazırdaki belgelerin yine sahte olarak tanzim edilmesiGerçek bir resmi belgenin 3.taraf şahısları aldatacak şekilde düzenlenmesiGerçek dışı resmi belgenin kullanılması Yukarıdaki üç...
Read More
şantaj suçu ve cezası
Şantaj suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunumuzda ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ kapsamında düzenlenmiş olup, tehdit suçunun özel bir halidir. Şantaj suçu, kişinin iradesini yönlendirmeye çalışmak gibi bir zorlama ile işlendiğinden hürriyetini de hedef almış olur çünkü hürriyet kavramı irade özgürlüğünü de kapsar. TCK m.107’ye göre; bir kimseyi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, kanuna aykırı...
Read More
1 2 3 4 23