Blog Yazıları

Blog

Avukatlık  blog alanı, kanun ve ceza durumlarını iş haklarıyla alakalı tüm güncel bilgileri bu alandan öğrenebilirsiniz.

ceza hukukunda davanın reddi
Davanın Reddi Kararı Nedir? 5771 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun “ duruşmanın sona ermesi ve hüküm” başlıklı bölümünün 223. Maddesinde ceza hukukunda davanın reddi düzenlenmiştir. CMK madde 223/7 uyarınca davanın sonunda hüküm verilirken ; aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir. Davının reddi bir...
Read More
kıdem tazminatı şartları – işçinin kıdem tazminatı alma şartları
Bu içeriğimizde son dönemlerin en önemli konularından biri olan kıdem tazminatı ve şartları hakkında çok detaylı bilgilere yer verdik. Kıdem Tazminatı Nedir? İşçinin bir işyerinde en az bir yıl süre ile çalışması durumunda ve kanunda belirtilen diğer koşulların varlığı halinde,  işçiye ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? 4857 Sayılı İş...
Read More
ceza hukukunda mahsup nedir
Bu içerikte ceza hukukunda mahsup nedir, başka suçtan tutukluğunun mahsup edilmesi şartları, tutukluluk ve gözaltı sürelerinin adli para cezalarından mahsubu gibi konuları detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Mahsup 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde mahsup; hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin hükmolunan hapis...
Read More
huzur ve sükunu bozma suçu
Sırf huzur ve sükunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon  edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması huzur ve sükunu bozma suçu oluşturur. (TCK md. 123) Burada suçtan bahsedilebilmesi için bu davranışlarda bulunan kişilerin mağdurun huzur ve sükununu bozma kastıyla hareket etmesi gerekir. Huzur ve Sükunu Bozma Suçu Şikayet...
Read More
koşullu salıverme şartlı tahliye nedir
Koşullu salıverme, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu’nda  (md. 107) düzenlenmiştir. Kişinin hapis cezasını cezaevinde iyi halli olarak geçiriyor olması durumunda, hapis cezasının geri kalan kısmını denetim altında tutulmak şartıyla cezaevi dışında infaz edilmesi durumuna koşullu salıverme denir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. (MD...
Read More
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı - Takipsizlik Kararı
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı CMK md. 172’de düzenlenmiştir. Madde hükmünce; Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde şüphe oluşturacak yeterli delil bulamaması halinde veya kovuşturma imkanının bulunmaması hallerinde verdiği takipsizlik kararını ifade eder. Yeterli Şüphe Bulunmaması Nedeniyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi 5271 sayılı CMK’nın “kamu davası açılması” başlıklı bölümünde soruşturma evresinde yeterli şüphe bulunması halinde yapılacaklar...
Read More
Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu
Bu makalemizde siyasal veya askeri casusluk suçu nedir, bu suçun oluşabilmesi için hangi unsurların olması gerektiğini, suçun zamanaşımı ve görevli mahkeme ile detaylı bilgiler bulacaksınız. Siyasal veya askeri casusluk suçu, 5237 sayılı TCK’nın 328. maddesinde “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” bölümünde şu şekilde tanzim edilmiştir. İlgili kanun maddesinde şu şekilde ifade edilir: Siyasal veya...
Read More
şantaj suçu ve cezası
Şantaj suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunumuzda ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ kapsamında düzenlenmiş olup, tehdit suçunun özel bir halidir. Şantaj suçu, kişinin iradesini yönlendirmeye çalışmak gibi bir zorlama ile işlendiğinden hürriyetini de hedef almış olur çünkü hürriyet kavramı irade özgürlüğünü de kapsar. TCK m.107’ye göre; bir kimseyi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, kanuna aykırı...
Read More
hamilelik nedeniyle işten çıkarılma
Kadın çalışanların en büyük sorunlarından biri hamilelik nedeniyle işten çıkarılma sorunudur. İş verenler kadınları gebelik döneminde koruyan yasalara rağmen kadın işçileri işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Kadın işçiler için hem gebelik dönemi içerisindeki durumları ile alakalı hem de doğum dönemlerindeki durumları ile alakalı yasalarımızda düzenlemeler oluşturulmuştur. Kadın çalışanların hakları 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir....
Read More
yargıda e-duruşma nedir
Günümüz pandemi koşullarının getirdiği koronavirüs önlemleri ve yeni yargı düzenlemesi ile birlikte artık avukatlar ‘Yargıda E-Duruşma’ yöntemi ile duruşmalara katılabilecek. E-Duruşma Sistemi 15 Eylül 2020 tarihi itibariyle pilot olarak belirlenen Ankara Batı Adliyesi`nde Kadastro Mahkemesi, 1. ve 2. Tüketici Mahkemesi ile 1. ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde kullanıma açılacaktır. “E-Duruşma” , Türkiye’de avukatların adliyeye gitmeden,...
Read More
1 2 3 19

Son Yorumlar